הגדרות > הגדרות מערכת > הוספה / עריכה של מונח

Add / Edit Term (הוספה / עריכה של מונח)

הוסף מילים שברצונך שיופיעו כאפשרויות לרשומות טקסט חזוי בעת שימוש במקלדת שעל המסך. לא ניתן לבחור בהגדרה זו אם שפת המערכת מוגדרת לקוריאנית, סינית (תווים פשוטים) או סינית (תווים מסורתיים).

הוספת מונחים

בחר [Add Term] [הוספת מונח], ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך.

עריכת מונחים

בחר את המילה שברצונך לערוך, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך.

טיפ

מונחים שמוזנים כאשר המקלדת שעל המסך נמצאת במצב קלט URL, לא יופיעו כאפשרויות טקסט חזוי.

הגדרות > הגדרות מערכת > הוספה / עריכה של מונח