הגדרות > הגדרות אביזרים > הקצאה מחדש של בקרים

Reassign Controllers (הקצאה מחדש של בקרים)

שנה את מספר היציאה או מספר ההקצאה. באפשרותך להקצות מספר בין אחת לשבע.


טיפ

ניתן לראות את מספר הבקר הנוכחי שמוקצה מעל למחוון היציאה שבראש הבקר. עבור מספר בין חמש לשבע, הסכום הכולל של המספרים שמעל למחוונים הדולקים הוא מספר הבקר.

הגדרות > הגדרות אביזרים > הקצאה מחדש של בקרים