הגדרות > הגדרות אביזרים > הגדרות התקן שמע

Audio Device Settings (הגדרות התקן שמע)

כוונן את ההגדרות להתקני קלט / פלט שמע.

Microphone Level (רמת המיקרופון) להגדרת עוצמת הקול של המיקרופון.
Input Device (התקן קלט) לבחירת התקן הקלט לשימוש.
Output Device (התקן פלט) לבחירת התקן הפלט לשימוש.

חיבור מחדש של התקני Bluetooth®‎

אם החיבור בין מערכת PS3™‎ והתקן Bluetooth®‎ כלשהו נעלם, ניתן ליצור אותו מחדש. בחר [Input Device] [התקן קלט] או [Output Device] [התקן פלט], לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Connect] [חיבור] בתפריט האפשרויות כדי לחבר את ההתקנים.

הגדרת התכונה של ביטול הד

אם אתה שומע פידבק בעת השימוש במיקרופון, בחר [Input Device] [התקן קלט], לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Settings] [הגדרות] בתפריט האפשרויות שמופיע. בחר אפשרות ופעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך לכוונון ההגדרה.

Set Echo Canceler (הגדרת מבטל הד) ביצוע של הליך כיול לצמצום שמע הפידבק.
Restore Echo Canceler (איפוס מבטל הד) ניקוי של הגדרת מבטל ההד שהוגדרה בעבר.

טיפ

ייתכן שלא תוכל לכוונן הגדרה זו במיקרופונים מסוימים.

הגדרות > הגדרות אביזרים > הגדרות התקן שמע