הגדרות > הגדרות צליל > פלט שמע בריבוי ערוצים

Audio Multi-Output (פלט שמע בריבוי ערוצים)

כוונן הגדרה זו לפלט שמע דרך שקע HDMI OUT, שקע DIGITAL OUT (OPTICAL)‎ ושקע AV MULTI OUT בו-זמנית.

On (מופעל) הפעלה של תכונת השמע בריבוי ערוצים.
Off (כבוי) כיבוי של תכונת השמע בריבוי ערוצים.

טיפ

כאשר תכונת השמע בריבוי ערוצים מופעלת, יתרחשו התנאים הבאים:

  • פלט השמע למחברים שלא נבחרו תחת (Settings) (הגדרות) > (Sound Settings) (הגדרות צליל) > [Audio Output Settings] [הגדרות פלט שמע] ירד ל-2 ערוצים.
  • אם תבחר באפשרות [HDMI] תחת (Settings) (הגדרות) > (Sound Settings) (הגדרות צליל) > [Audio Output Settings] [הגדרות פלט שמע], השמע יופק דרך שקע HDMI OUT עם המגבלות הבאות:
  • - ניתן להפיק שמע בפורמט PCM לינארי רק עד ערוץ 5.1‏, ‎44.1/48 kHz.
  • - גם אם האפשרות [Audio Multi-Output] [פלט שמע בריבוי ערוצים] מוגדרת לערך [On] [מופעל] במערכת מסדרת CECH-2000, לא ניתן להפעיל במערכת שמע Bitstream שהוקלט בפורמט Dolby TrueHD‏, Dolby Digital Plus או DTS-HD®‎.
  • אם תבחר באפשרות [Optical Digital] [דיגיטלי אופטי] תחת (Settings) (הגדרות) > (Sound Settings) (הגדרות צליל) > [Audio Output Settings] [הגדרות פלט שמע], השמע יופק דרך שקע DIGITAL OUT (OPTICAL)‎ עם המגבלה הבאה:
  • - ניתן להפיק שמע בפורמט PCM לינארי רק עד ‎44.1/48 kHz.

הגדרות > הגדרות צליל > פלט שמע בריבוי ערוצים