הגדרות > הגדרות אביזרים > ניהול התקני Bluetooth®‎

Manage Bluetooth® Devices (ניהול התקני Bluetooth®‎)

רשום, או שייך, התקנים תואמי-Bluetooth®‎ במערכת PS3™‎ שלך. באפשרותך גם לנהל את התקני Bluetooth®‎ שמחוברים למערכת.

רישום של התקן תואם-Bluetooth®‎

1.

הכן את ההתקן תואם-Bluetooth®‎ ואת מפתח הסיסמה.
"מפתח סיסמה" הוא סוג של מזהה חומרה שמשמש לצורך רישום, או שיוך, של התקני Bluetooth®‎. ייתכן שעבור התקנים מסוימים לא יידרש מפתח סיסמה. לקבלת מידע נוסף, עיין בהוראות שסופקו עם ההתקן.

2.

בחר (Settings) (הגדרות) > (Accessory Settings) (הגדרות אביזרים).

3.

בחר [Manage Bluetooth® Devices] [ניהול התקני Bluetooth®‎].
אם רשמת יותר מהתקן Bluetooth®‎ אחד, מוצגת רשימה של התקנים רשומים.

4.

בחר [Register New Device] [רישום התקן חדש].
אם לא רשמת אף התקן Bluetooth®‎, תישאל אם ברצונך לרשום את ההתקן. בחר [Yes] [כן] כדי להמשיך.

5.

בחר [Start Scanning] [הפעלת הסריקה].
מערכת PS3™‎ שלך תציג רשימה של התקני Bluetooth®‎ שנמצאים בטווח של המערכת.

6.

בחר את ההתקן שברצונך לרשום, או לשייך, למערכת PS3™‎ שלך.
השלם את הרישום על-ידי הזנת מפתח הסיסמה של התקן ה-Bluetooth®‎, במקרה הצורך.

טיפים

  • כאשר אתה משתמש במספר המרבי של בקרים אלחוטיים, מחק מרשימת ההתקנים הרשומים את כל ההתקנים שלא נמצאים בשימוש, כדי לפנות מקום להתקן ה-Bluetooth®‎ החדש.
  • לקבלת פרטים על התקן תואם-Bluetooth®‎, עיין בהוראות שסופקו עם ההתקן.

ניהול התקני Bluetooth®‎

בדוק את המידע אודות ההתקנים תואמי-Bluetooth®‎ שמחוברים למערכת PS3™‎ שלך, או חבר ונתק התקנים. לאחר בחירת ההתקן שברצונך לנהל, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר אפשרויות מתפריט האפשרויות.

הגדרות > הגדרות אביזרים > ניהול התקני Bluetooth®‎