הגדרות > הגדרות אביזרים > הגדרות התקן מצלמה

Camera Device Settings (הגדרות התקן מצלמה)

בדוק את התמונה ממצלמת USB (נמכרת בנפרד) שמחוברת למערכת באמצעות כבל USB. עבור מצלמות מסוימות, ניתן לכוונן את ההגדרות למזעור ההבהוב. על-ידי כוונון של תדר ההפעלה בהתאם לאזור שבו נעשה שימוש במצלמה, ייתכן שתוכל למזער את ההבהוב. הפריטים המוצגים משתנים בהתאם למצלמה שנמצאת בשימוש.

Off (כבוי) הגדר כדי להשבית את מזעור ההבהוב.
Camera Default Settings (הגדרות ברירת המחדל של המצלמה) השתמש בהגדרות ברירת המחדל של המצלמה.
‎50 Hz הגדר לאפשרות זו אם תדר ההפעלה של האזור שבו אתה מתגורר הוא ‎50 Hz.
‎60 Hz הגדר לאפשרות זו אם תדר ההפעלה של האזור שבו אתה מתגורר הוא ‎60 Hz.

טיפים

  • במערכת PS3™‎ ניתן להשתמש במצלמת USB תואמת מסוג EyeToy™‎‏ / PlayStation®Eye / מצלמת USB שתואמת לתקן וידאו USB‏ (UVC).
  • בעת חיבור של מצלמת USB באמצעות רכזת USB, השתמש ברכזת שתומכת ב-USB 2.0. אם נעשה שימוש ברכזת שלא תומכת ב-USB 2.0, האיכות עלולה להיפגע או שהתמונה כלל לא תוצג.
  • לקבלת מידע על פריטי ציוד היקפי נתמכים ולקבלת הוראות שימוש, פנה למשווק שממנו רכשת את פריטי הציוד ההיקפי.

הגדרות > הגדרות אביזרים > הגדרות התקן מצלמה