הגדרות > הגדרות רשת > חיבור לאינטרנט

Internet Connection (חיבור לאינטרנט)

הפעל או השבת את החיבור של המערכת לאינטרנט.

Enable (הפעלה) אפשר חיבור לאינטרנט.
Disable (השבתה) השבת את האפשרות להתחבר לאינטרנט.

טיפ

אם הגדרות הרשת נשמרות ואפשרות ההתחברות לאינטרנט מופעלת, המערכת תתחבר לאינטרנט באופן אוטומטי עם הפעלתה, ותישאר מחוברת עד לכיבויה.

הגדרות > הגדרות רשת > חיבור לאינטרנט