הגדרות > הגדרות רשת > הגדרות חיבור לאינטרנט (הגדרות מתקדמות)

Internet Connection Settings (advanced settings)‎‏ (הגדרות חיבור לאינטרנט (הגדרות מתקדמות))

אם אינך מצליח להתחבר לאינטרנט בעזרת ההגדרות הבסיסיות, שנה את ההגדרות לפי הצורך. כוונן כל פריט לפי הצורך בהתאם לסביבת הרשת הספציפית שלך.

1.

בחר (Settings) (הגדרות) > (Network Settings) (הגדרות רשת).

2.

בחר [Internet Connection Settings] [הגדרות חיבור לאינטרנט].
כשיופיע מסך אישור שמצהיר כי תנותק מהאינטרנט, בחר [Yes] [כן].

3.

בחר [Custom] [התאמה אישית].
כוונן כל פריט לפי הצורך בהתאם לסביבת הרשת שלך. הפריטים שמוצגים משתנים בהתאם להגדרות שבחרת.

Connection Method (שיטת חיבור)

הגדר את השיטה להתחברות לאינטרנט. הגדרה זו זמינה רק במערכות PS3™‎ שמצוידות בתכונה של רשת LAN אלחוטית.

Wired Connection (חיבור קווי) צור חיבור קווי באמצעות כבל אתרנט
Wireless (אלחוט) צור חיבור אלחוטי דרך רשת LAN אלחוטית

WLAN Settings (הגדרות WLAN)

הגדר את שם הרשת (SSID) של נקודה הגישה. הגדרה זו זמינה רק במערכות PS3™‎ שמצוידות בתכונה של רשת LAN אלחוטית.

Scan (סריקה) בצע סריקה לאיתור נקודת גישה בסביבה.

בחר אפשרות זו כאשר אינך יודע מהו שם הרשת (SSID) של נקודת הגישה. המערכת תזהה נקודות גישה בסביבה הקרובה ותציג מידע על ה-SSID ועל ההגדרות האבטחה שלהן.
Enter Manually (הזנה ידנית) ציין את נקודת הגישה על-ידי הזנת ה-SSID באופן ידני באמצעות מקלדת.

בחר אפשרות זו כאשר ה-SSID ידוע לך.
Automatic (אוטומטי) השתמש בתכונת ההגדרה האוטומטית של נקודת הגישה.

הגדרה זו זמינה רק באזורים שבהם נמכרות מערכות PS3™‎ שתומכות בתכונה זו. בחר הגדרה זו בעת שימוש בנקודת גישה שתומכת בהגדרה אוטומטית. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך.

WLAN Security Setting (הגדרת האבטחה של רשת WLAN)

הגדר מפתח הצפנה עבור נקודת גישה. הגדרה זו זמינה רק במערכות PS3™‎ שמצוידות בתכונה של רשת LAN אלחוטית.

None (ללא) ללא הגדרה של מפתח הצפנה.
WEP הגדר מפתח הצפנה.

ניתן להזין את מפתח ההצפנה במסך הבא. מפתח ההצפנה מוצג כסדרה של כוכביות.
WPA-PSK / WPA2-PSK

Authentication Setting (הגדרת אימות)

הגדרות אלה זמינות רק במערכות PS3™‎ שנמכרות בקוריאה ובמערכות PS3™‎ שמצוידות בתכונה של רשת LAN אלחוטית.

None (ללא) ללא הגדרה של פרטי אימות.
EAP-MD5 הגדר פרטי אימות בעת שימוש בשירותי רשת WLAN ציבורית.

הזן את מזהה המשתמש והסיסמה שלך במסך הבא. לקבלת פרטים, עיין במידע שסופק על-ידי הספק של שירות רשת ה-WLAN הציבורית.

Ethernet Operation Mode (מצב תפעול אתרנט)

הגדר את קצב ההעברה של נתוני אתרנט ואת שיטת התפעול. על פי רוב, [Auto-Detect] [זיהוי אוטומטי].

Auto-Detect (זיהוי אוטומטי) קבע הגדרות בסיסיות באופן אוטומטי.
Manual Settings (הגדרות ידניות) כוונן באופן ידני את קצב ההעברה של נתוני אתרנט ואת שיטת התפעול.

IP Address Setting (הגדרת כתובת IP)

הגדר את השיטה להשגת כתובת IP בעת התחברות לאינטרנט.

Automatic (אוטומטי) השתמש בכתובת ה-IP שהוקצתה על-ידי שרת ה-DHCP.

תוכל להזין את שם המארח של שרת ה-DHCP במסך הבא.
Manual (ידני) הגדר את כתובת ה-IP באופן ידני.

במסך הבא תוכל להזין ערכים עבור כתובת ה-IP, מסיכת רשת המשנה, נתב ברירת המחדל וה-DNS הראשי והמשני.
PPPoE התחבר לאינטרנט באמצעות PPPoE.

במסך הבא תוכל להזין את מזהה המשתמש והסיסמה שלך.

DHCP

הגדר את שם המארח של שרת ה-DHCP. על פי רוב, [Do Not Set] [מניעת הגדרה].

Do Not Set (מניעת הגדרה) ללא הגדרה של שם המארח של שרת ה-DHCP.
Set (הגדרה) הגדר את שם המארח של שרת ה-DHCP.

DNS Setting (הגדרת DNS)

הגדר את שרת ה-DNS.

Automatic (אוטומטי) השג את הכתובת של שרת ה-DNS באופן אוטומטי.
Manual (ידני) הזן את הכתובת של שרת ה-DNS באופן ידני.

MTU

הגדר את ערך ה-MTU (יחידת שידור מרבית) שבו נעשה שימוש לשידור נתונים. על פי רוב, [Automatic] [אוטומטי].

Automatic (אוטומטי) הגדר את ערך ה-MTU באופן אוטומטי.
Manual (ידני) ציין את הגודל המרבי של מנות נתונים (בבתים) שניתן לשלוח בשידור אחד.

Proxy Server (שרת Proxy)

הגדר את שרת ה-Proxy לשימוש.

Do Not Use (ללא שימוש) ללא שימוש בשרת Proxy.
Use (שימוש) השתמש בשרת Proxy.

תוכל להזין את הכתובת ואת מספר היציאה של שרת ה-Proxy במסך הבא.

UPnP

הגדר כדי להפעיל או להשבית את השימוש בתקן UPnP‏ (Universal Plug and Play).

Enable (הפעלה) אפשר שימוש ב-UPnP.
Disable (השבתה) השבת את השימוש ב-UPnP.

טיפ

אם נבחר הערך [Disable] [השבתה], ייתכן שהתקשורת עם אחרים תהיה מוגבלת בעת שימוש בתכונת הצ'אט הקולי / וידאו צ'אט או תכונות תקשורת של משחקים.

הגדרות > הגדרות רשת > הגדרות חיבור לאינטרנט (הגדרות מתקדמות)