הגדרות > הגדרות רשת > חיבור לשרת מדיה

Media Server Connection (חיבור לשרת מדיה)

כוונן את ההגדרות עבור התחברות להתקנים שתומכים ב-DLNA.

Enable (הפעלה) אפשר חיבור להתקנים שתומכים ב-DLNA.
Disable (השבתה) השבת את אפשרות החיבור להתקנים שתומכים ב-DLNA.

אודות DLNA

DLNA‏ (Digital Living Network Alliance) הוא תקן שמאפשר להתקנים דיגיטליים, כמו מחשבים אישיים, מכשירי וידאו דיגיטליים ומכשירי טלוויזיה, להתחבר לרשת ולשתף נתונים שנמצאים בהתקנים מחוברים אחרים שתומכים ב-DLNA.

התקנים תואמי-DLNA משמשים לשתי פונקציות שונות. "שרתים" מפיצים מדיה כמו קובצי תמונה, מוזיקה או וידאו, ו"לקוחות" קולטים ומפעילים את תוכני המדיה. התקנים מסוימים ממלאים את שתי הפונקציות. באמצעות שימוש במערכת PS3™‎ כלקוח, באפשרותך להציג תמונות או להפעיל קובצי מוזיקה או וידאו שמאוחסנים בהתקן בעל פונקציונליות של DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) דרך הרשת.


חיבור של מערכת PS3™‎ עם DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA)

חבר את מערכת PS3™‎ ואת ה-DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) דרך חיבור קווי או אלחוטי.


דוגמה להתחברות למחשב אישי באמצעות חיבור קווי


דוגמה להתחברות למחשב אישי באמצעות חיבור אלחוטי


הגדרת DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA)

הגדר את ה-DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) כדי שמערכת PS3™‎ תוכל להשתמש בו. ההתקנים שלהלן יכולים לשמש כשרתי DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA).


בעת שימוש בהתקן AV כ-DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA)

הפעל את הפונקציונליות של DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) בהתקן המחובר כדי להפוך את התוכן שבו לזמין לגישה משותפת. שיטת ההגדרה משתנה בהתאם להתקן שמחובר. לקבלת פרטים, עיין בהוראות שסופקו עם ההתקן.


בעת שימוש במחשב אישי עם Microsoft® Windows®‎ כ-DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA)

ניתן להשתמש במחשב אישי עם Microsoft® Windows®‎ כ-DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) באמצעות שימוש בפונקציות של Windows Media® Player 11.

1.

הפעל את Windows Media® Player 11.

2.

בחר [Media Sharing] [שיתוף מדיה] בתפריט [Library] [ספרייה].

3.

סמן את האפשרות [Share media] [שיתוף מדיה].

4.

ברשימת ההתקנים שתחת תיבת הסימון [Share media] [שיתוף מדיה], בחר את ההתקנים שעמם ברצונך לשתף נתונים, ולאחר מכן בחר [Allow] [התרה].

5.

בחר [OK] [אישור].
ההגדרה עבור ה-DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) הושלמה.

טיפים

 • Windows Media® Player 11 לא מותקן כברירת מחדל במחשבים אישיים עם Microsoft® Windows®‎. כדי להתקין את Windows Media® Player 11, הורד את תוכנית ההתקנה מאתר האינטרנט של Microsoft®‎.
 • לקבלת פרטים על אופן השימוש ב-Windows Media® Player 11, עיין בתכונת העזרה של Windows Media® Player 11.
 • במקרים מסוימים, ייתכן שבמחשבים אישיים תהיה מותקנת תוכנה מקורית של DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA). לקבלת פרטים, עיין בהוראות שסופקו עם המחשב.

הפעלת תוכן מ-DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA)

עם הפעלת מערכת PS3™‎, שרתי DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) שנמצאים באותה רשת מזוהים באופן אוטומטי, וסמלים עבור השרתים שמזוהים מוצגים תחת (Photo) (תמונה), (Music) (מוזיקה) ו- (Video) (וידאו).

1.

בחר את הסמל של ה-DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) שאליו ברצונך להתחבר, תחת (Photo) (תמונה), (Music) (מוזיקה) או (Video) (וידאו). יוצגו כל התיקיות והקבצים הזמינים שמערכת PS3™‎ יכולה להפעיל.

2.

בחר את הקובץ שברצונך להפעיל.

טיפים

 • מערכת PS3™‎ צריכה להיות מחוברת לרשת. לקבלת פרטים על הגדרות הרשת, ראה (Settings) (הגדרות) > (Network Settings) (הגדרות רשת) > [Internet Connection Settings] [הגדרות חיבור לאינטרנט] במדריך זה.
 • אם שיטת ההקצאה של כתובות IP השתנתה מ-AutoIP ל-DHCP בהגדרות של סביבת הרשת, בצע חיפוש נוסף לאיתור שרתים תחת (Search for Media Servers) (חיפוש שרתי מדיה).
 • הסמל של DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) מוצג רק כאשר האפשרות [Media Server Connection] [חיבור לשרת מדיה] מופעלת תחת (Settings) (הגדרות) > (Network Settings) (הגדרות רשת).
 • שמות התיקיות שמוצגים משתנים בהתאם ל-DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA).
 • בהתאם ל-DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) שבשימוש, ייתכן שלא ניתן יהיה להפעיל קבצים מסוימים או שהפעולות שניתן לבצע במהלך ההפעלה עשויות להיות מוגבלות.
 • לא ניתן להפעיל תוכן המוגן בזכויות יוצרים.
 • שמות קבצים עבור נתונים שמאוחסנים בשרתים שלא תואמים לתקן DLNA עשויים להופיע עם כוכבית לצדם. במקרים מסוימים, לא ניתן להפעיל קבצים אלה במערכת PS3™‎. כמו כן, גם אם ניתן להפעיל קבצים אלה במערכת PS3™‎, ייתכן שלא ניתן יהיה להפעילם בהתקנים אחרים.
 • ייתכן שתידרש לחבר את המערכת (סדרת CECH-4200 ואילך) באמצעות כבל HDMI כדי להפעיל תוכן וידאו.

חיפוש ידני של שרתי DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA)

באפשרותך ליזום חיפוש לאיתור שרתי DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) באותה רשת. השתמש בתכונה זו אם לא זוהה אף DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) עם הפעלת מערכת PS3™‎.


בחר באפשרות (Search for Media Servers) (חיפוש שרתי מדיה) תחת (Photo) (תמונה), (Music) (מוזיקה) או (Video) (וידאו). כאשר תוצאות החיפוש מוצגות ואתה חוזר לתפריט XMB™‎, מופיעה רשימה של שרתי DLNA Media Server (שרת מדיה בתקן DLNA) שניתן לחבר.

טיפ

(Search for Media Servers)‎ (חיפוש שרתי מדיה) מוצג רק כאשר האפשרות [Media Server Connection] [חיבור לשרת מדיה] מופעלת בערך (Network Settings) (הגדרות רשת) תחת (Settings) (הגדרות).

הגדרות > הגדרות רשת > חיבור לשרת מדיה