הגדרות > הגדרות רשת > בדיקת החיבור לאינטרנט

Internet Connection Test (בדיקת החיבור לאינטרנט)

בדוק את החיבור לאינטרנט והצג את התוצאות.

Obtain IP Address (השג כתובת IP) בדוק אם הושגה כתובת IP.
Internet Connection (חיבור לאינטרנט) בדוק אם נוצר חיבור לאינטרנט.
PSNSM* בדוק אם באפשרותך להיכנס ל-PSNSM‎.
UPnP* בדוק את סטטוס UPnP‏ (Universal Plug and Play).

Available (זמין): באפשרותך להשתמש ב-UPnP.

Not Available (לא זמין): אין באפשרותך להשתמש ב-UPnP.

Disabled (מושבת): הפונקציונליות של UPnP הושבתה בהגדרות הרשת של מערכת PS3™‎.
NAT Type (סוג NAT)* בדוק כיצד מערכת PS3™‎ מחוברת לאינטרנט. ניתן להשתמש במידע זה כדי לבחון את מידת הקלות או הקושי בהתחברות למערכות PS3™‎ אחרות בעת שימוש בתכונות של צ'אט קולי / וידאו צ'אט או בתכונות התקשורת של משחקים.

Type 1 (סוג 1): מחובר לאינטרנט באופן ישיר

Type 2 (סוג 2): מחובר לאינטרנט דרך נתב

Type 3 (סוג 3): מחובר לאינטרנט דרך נתב

עם סוג 3, ייתכן שלא ניתן יהיה לתקשר עם מערכות PS3™‎ אחרות, ותכונות הצ'אט הקולי / וידאו צ'אט ותכונות התקשורת של משחקים יהיו מוגבלות. במקרה זה, ראה [Connecting to PSNSM] [התחברות ל-PSNSM] במדריך זה.
Connection Speed (Download)‎ (מהירות החיבור (הורדה)) בדוק את מהירות החיבור שבה מערכת PS3™‎ מורידה נתונים מהאינטרנט.
Connection Speed (Upload)‎ (מהירות החיבור (העלאה)) בדוק את מהירות החיבור שבה מערכת PS3™‎ מעלה נתונים לאינטרנט, למשל שידור של הודעות.
*

מוצג רק אם יצרת (פתחת) חשבון Sony Entertainment Network.

טיפים

  • אם הכיתוב [Failed] [כישלון] מופיע עבור [Obtain IP Address] [השג כתובת IP] או [Internet Connection] [חיבור לאינטרנט], פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך לבדיקת הגדרות הרשת. באפשרותך לכוונן את הגדרות הרשת תחת (Settings) (הגדרות) > (Network Settings) (הגדרות רשת) > [Internet Connection Settings] [הגדרות חיבור לאינטרנט]. לקבלת פרטים על ההגדרות הדרושות, עיין במידע שקיבלת מספק שירות האינטרנט שלך, או בהוראות שסופקו עם התקן הרשת.
  • יצרת (פתחת) חשבון Sony Entertainment Network תחת (PlayStation™Network)‏ > (Sign Up) (הרשמה).
  • אם הערך [None] [ללא] מוצג עבור [UPnP], התקן הרשת שבשימוש לא תומך ב-UPnP או שהפונקציונליות UPnP הושבתה בהגדרות הרשת. לקבלת מידע נוסף, עיין בהוראות שסופקו עם התקן הרשת.
  • אם הערך [Type 3] [סוג 3] מוצג תחת [NAT Type] [סוג NAT], ייתכן שמערכת PS3™‎ או התקן הרשת לא תומכים בשימוש ב-UPnP. בדוק את הפריט [UPnP].
  • נתב הוא התקן שמאפשר למספר התקנים להתחבר לקו אינטרנט יחיד.

Connecting to PSN℠‎ (התחברות ל-PSN℠‎)

בעת שימוש בשירות PSNSM‎ במשרד או במתחם מגורים, תכונות אבטחה כמו 'חומת אש' עשויות לחסום את פעילויות התקשורת. במקרה זה, עיין בהוראות שלהלן.

ב-PSNSM‎, באפשרותך לתקשר עם שרתי PSNSM‎ באינטרנט או באופן ישיר עם מערכות PS3™‎ אחרות. התקשורת עם שרתי PSNSM‎ באינטרנט מתבצעת בעיקר במהלך:

מספרי היציאות עבור שרתי PSNSM‎ שנעשה בהן שימוש לשם כך הן TCP‏: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080 ו-UDP‏: 3478, 3479.

עבור צ'אט קולי / וידאו צ'אט ומשחקים מקוונים, נעשה שימוש בתקשורת ישירה עם מערכות PS3™‎ אחרות לשידור נתונים במהלך הפעלות של צ'אט קולי / וידאו צ'אט ומשחקים מקוונים. מספר היציאה שנעשה בה שימוש לשם כך הוא UDP‏: 3658. עם זאת, ייתכן שתידרש להשתמש במספר יציאה אחר אם אתה מחובר באמצעות נתב NAT.

טיפים

  • כאשר אתה משתמש בנתב, ייתכן שהתקשורת הישירה עם מערכות PS3™‎ אחרות תהיה מוגבלת, בהתאם לסוג הנתב והגדרותיו. בעת שימוש בנתב תואם-UPnP, הפעל את התכונה UPnP.
  • נתבים ופונקציות אבטחה שמסופקים על-ידי ספקים של שירותי אינטרנט עשויים להגביל את התקשורת. עיין בהוראות שקיבלת עם התקן הרשת ובמידע שקיבלת מספק שירות האינטרנט שלך.

הגדרות > הגדרות רשת > בדיקת החיבור לאינטרנט