הגדרות > הגדרות רשת > הגדרות חיבור לאינטרנט (חיבור קווי)

Internet Connection Settings (wired connection)‎ (הגדרות חיבור לאינטרנט (חיבור קווי))

הגדר את השיטה לחיבור המערכת לאינטרנט. בעת יצירה של חיבור קווי באמצעות כבל אתרנט, באפשרותך לפעול לפי ההוראות שמופיעות על המסך כדי לבחור את ההגדרות הבסיסיות באופן אוטומטי.


הגדרות הרשת משתנות בהתאם לסביבת הרשת ולהתקנים שבשימוש. ההליך שלהלן מתאר הגדרה טיפוסית בעת התחברות לאינטרנט באמצעות כבל אתרנט.

1.

חבר כבל אתרנט למערכת PS3™‎.

2.

בחר (Settings) (הגדרות) > (Network Settings) (הגדרות רשת).

3.

בחר [Internet Connection Settings] [הגדרות חיבור לאינטרנט].
כשיופיע מסך אישור שמצהיר כי תנותק מהאינטרנט, בחר [Yes] [כן].

4.

בחר [Easy] [פשוט].

לאחר שתאשר את תצורת הרשת, תופיע רשימת הגדרות.

בהתאם לסביבת הרשת, ייתכן שיידרשו הגדרות נוספות עבור PPPoE, שרת Proxy או כתובת IP. לקבלת פרטים על הגדרות אלה, עיין במידע שקיבלת מספק שירות האינטרנט שלך, או בהוראות שסופקו עם התקן הרשת.

5.

שמור את ההגדרות.

6.

בדוק את החיבור.
אם תבחר באפשרות [Test Connection] [בדוק חיבור], המערכת תנסה להתחבר לאינטרנט.

7.

אשר את תוצאות בדיקת החיבור.
אם ניסיון ההתחברות מצליח ונוצר חיבור, יוצג המידע על הרשת.


טיפ

אם ניסיון ההתחברות נכשל, פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך לבדיקת ההגדרות. עיין גם במידע שקיבלת מספק שירות האינטרנט שלך, ובהוראות שסופקו עם התקן הרשת שבשימוש.

הגדרות > הגדרות רשת > הגדרות חיבור לאינטרנט (חיבור קווי)