הגדרות > הגדרות רשת > הגדרות חיבור לאינטרנט (חיבור אלחוטי)

Internet Connection Settings (wireless connection)‎ (הגדרות חיבור לאינטרנט (חיבור אלחוטי))

הגדרה זו זמינה רק במערכות PS3™‎ שמצוידות בתכונה של רשת LAN אלחוטית.


הגדר את השיטה לחיבור המערכת לאינטרנט. הגדרות החיבור לאינטרנט משתנות בהתאם לסביבת הרשת ולהתקנים שבשימוש. ההליך שלהלן מתאר הגדרה טיפוסית בעת התחברות לאינטרנט דרך רשת אלחוטית.

1.

בדוק שההגדרות עבור נקודת הגישה הושלמו.
בדוק שיש נקודת גישה שמחוברת לרשת, עם שירות אינטרנט קרוב למערכת. ההגדרות עבור נקודת הגישה מוגדרות בדרך כלל באמצעות מחשב. לקבלת פרטים, פנה לאדם שהגדיר או שמתחזק את נקודת הגישה.

2.

אשר שלא מחובר למערכת PS3™‎ כבל אתרנט.

3.

בחר (Settings) (הגדרות) > (Network Settings) (הגדרות רשת).

4.

בחר [Internet Connection Settings] [הגדרות חיבור לאינטרנט].
כשיופיע מסך אישור שמצהיר כי תנותק מהאינטרנט, בחר [Yes] [כן].

5.

בחר [Easy] [פשוט].

6.

בחר [Wireless] [אלחוט].

7.

בחר [Scan] [סריקה].
מוצגת רשימה של נקודות גישה שנמצאות בטווח של מערכת PS3™‎.

בהתאם לדגם של מערכת PS3™‎ שבה אתה משתמש, ייתכן שתראה את האפשרות [Automatic] [אוטומטי]. בחר באפשרות [Automatic] [אוטומטי] זו בעת שימוש בנקודת גישה שתומכת בהגדרה אוטומטית. אם אתה עוקב אחר ההוראות שמופיעות על המסך, ההגדרות הדרושות יושלמו באופן אוטומטי. לקבלת מידע על נקודות גישה שתומכות בהגדרה אוטומטית,פנה למשווק המקומי.

8.

בחר את נקודת הגישה שבה ברצונך להשתמש.
"SSID" הוא שם מזהה שמשויך לנקודת גישה. אם לא ידוע לך באיזה SSID עליך להשתמש, או אם לא מוצג אף SSID, פנה לאדם שהגדיר או שמתחזק את נקודת הגישה, ובקש ממנו סיוע.

9.

בדוק את ה-SSID של נקודה הגישה.

10.

בחר את הגדרות האבטחה שבהן ברצונך להשתמש.
הסוגים של הגדרות האבטחה תלויות בנקודת הגישה. לקבלת מידע על ההגדרה שבה עליך לבחור, פנה לאדם שהגדיר או שמתחזק את נקודת הגישה.

11.

הזן את מפתח ההצפנה.
מפתח ההצפנה מוצג כסדרה של תווי [*]. אם אינך יודע את מפתח ההצפנה, פנה לאדם שהגדיר או שמתחזק את נקודת הגישה, ובקש ממנו סיוע.

כשאתה מסיים להזין את מפתח ההצפנה ולאשר את תצורת הרשת, תופיע רשימת הגדרות.

בהתאם לסביבת הרשת, ייתכן שיידרשו הגדרות נוספות עבור PPPoE, שרת Proxy או כתובת IP. לקבלת פרטים על הגדרות אלה, עיין במידע שקיבלת מספק שירות האינטרנט שלך, או בהוראות שסופקו עם התקן הרשת.

12.

שמור את ההגדרות.

13.

בדוק את החיבור.
אם תבחר באפשרות [Test Connection] [בדוק חיבור], המערכת תנסה להתחבר לאינטרנט.

14.

אשר את תוצאות בדיקת החיבור.
אם ניסיון ההתחברות מצליח ונוצר חיבור, יוצג המידע על הרשת.


טיפים

  • אם ניסיון ההתחברות נכשל, פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך לבדיקת ההגדרות. עיין גם במידע שקיבלת מספק שירות האינטרנט שלך, ובהוראות שסופקו עם התקן הרשת שבשימוש.
  • אם אתה בודק את החיבור מיד לאחר הבחירה באפשרות [Automatic] [אוטומטי] > [AOSS™‎] בשלב 7, ייתכן שהגדרות הנתב לא יושלמו והחיבור עשוי להיכשל. המתן כ-1-2 דקות לפני בדיקת החיבור.

הגדרות > הגדרות רשת > הגדרות חיבור לאינטרנט (חיבור אלחוטי)