הגדרות > הגדרות תצוגה > מסנן למזעור הבדלי צבעים

Cross Color Reduction Filter (מסנן למזעור הבדלי צבעים)

מזער את רעש הצבעים כאשר המערכת מחוברת באמצעות כבל AV (קומפוזיט) או כבל S VIDEO.

Off (כבוי) השבת את המסנן למזעור הבדלי צבעים.
On (מופעל) הפעל את המסנן למזעור הבדלי צבעים.

הגדרות > הגדרות תצוגה > מסנן למזעור הבדלי צבעים