הגדרות > הגדרות תאריך ושעה

Date and Time Settings (הגדרות תאריך ושעה)

כוונן את ההגדרות הקשורות לתאריך ולשעה של המערכת.

Date and Time (תאריך ושעה)

הגדר את התאריך והשעה של המערכת.

Set Manually (הגדרה ידנית) הגדר באופן ידני את השנה / חודש / יום / שעה / דקה / שנייה (והגדרת AM / PM בעת שימוש בשעון של 12 שעות).
Set via Internet (הגדרה דרך האינטרנט) קבל את פרטי התאריך והשעה מהאינטרנט, ולאחר מכן הגדר את התאריך והשעה של המערכת באמצעות מידע זה.

Set Automatically (הגדרה אוטומטית)

כאשר אפשרות זו מוגדרת לערך [On] [מופעל], בכל פעם שאתה נכנס ל-PSNSM‎, התאריך והשעה הנכונים מתקבלים באופן אוטומטי דרך האינטרנט, ומוגדרים במערכת.

Off (כבוי) ללא הגדרה אוטומטית של התאריך והשעה עבור מערכת זו.
On (מופעל) הגדר את התאריך והשעה עבור מערכת זו באופן אוטומטי.

טיפ

אם משחק או סוגים מסוימים של יישומים פועלים בשעה שאתה נכנס ל-PSNSM‎, התאריך והשעה לא מוגדרים באופן אוטומטי.

Date Format (תבנית תאריך)

הגדר את סדר ההצגה של שנה / חודש / יום.

Time Format (תבנית שעה)

הגדר את תצוגת השעה ל-12 שעות או ל-24 שעות.

Time Zone (אזור זמן)

הגדר את אזור הזמן שיהווה את הבסיס לתצוגת התאריך והשעה. בחר עיר בסביבה הקרובה או את אזור המגורים שלך. התאריך והשעה ישתנו בהתאם לאזור הזמן שנבחר.

Daylight Saving (שעון קיץ)

כוונן את השעה לפי שעון קיץ.

Standard (רגיל) הגדר כדי שלא לכוונן את השעה לפי שעון קיץ.
Daylight Saving (שעון קיץ) הגדר כדי לכוונן את השעה לפי שעון קיץ.

הגדרות > הגדרות תאריך ושעה