הגדרות > הגדרות תצוגה > פלט צבע עמוק (HDMI)

Deep Color/Colour Output (HDMI)‎ (פלט צבע עמוק (HDMI))

באפשרותך לכוונן את ההגדרות עבור פלט הווידאו באמצעות האות Deep Color/Colour (צבע עמוק). באפשרותך להגדיר אפשרות זו כאשר הטלוויזיה מחוברת למערכת PS3™‎ באמצעות כבל HDMI.

Automatic (אוטומטי) אפשר פלט וידאו באמצעות האות Deep Color/Colour (צבע עמוק) אם הטלוויזיה תומכת באות זה.
Off (כבוי) השבת את פלט הווידאו באמצעות אות Deep Color/Colour (צבע עמוק).

טיפ

אם יש רעש וידאו או שהצבעים לא נראים כהלכה כשאפשרות זו מוגדרת לערך [Automatic] [אוטומטי], שנה את הערך ל-[Off] [כבוי].

הגדרות > הגדרות תצוגה > פלט צבע עמוק (HDMI)