הגדרות > הגדרות מערכת > הצגת [What's New] [מה חדש]

Display [What's New]‎ (הצגת [What's New] (מה חדש))

הגדר אם להציג את [What's New] [מה חדש] עם הפעלת מערכת PS3™‎.

Off (כבוי) ללא הצגת [What's New] [מה חדש] עם הפעלת מערכת PS3™‎.
On (מופעל) הצג את [What's New] [מה חדש] עם הפעלת מערכת PS3™‎.

טיפ

כדי לאפשר הגדרה זו, מערכת PS3™‎ צריכה להיות מחוברת לאינטרנט. לקבלת פרטים על הגדרות הרשת, ראה (Settings) (הגדרות) > (Network Settings) (הגדרות רשת) > [Internet Connection Settings] [הגדרות חיבור לאינטרנט] במדריך זה.

הגדרות > הגדרות מערכת > הצגת [What's New] [מה חדש]