הגדרות > הגדרות מערכת > הפעלת DTCP-IP

Enable DTCP-IP (הפעלת DTCP-IP)

כדי לאפשר הפעלה של קובצי וידאו שמוגנים בזכויות יוצרים ומאוחסנים בשרת מדיה, ראשית עליך לחבר את מערכת PS3™‎ לאינטרנט ולבצע הליך אימות. אפשרות תפריט זו מוצגת רק אם ניסית להפעיל תוכן שמחייב אימות.


טיפ

אם אינך יכול להתחבר לאינטרנט, פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך לבדיקת הגדרות הרשת שלך. עיין גם בהוראות שקיבלת עם התקן הרשת ובמידע שקיבלת מספק שירות האינטרנט שלך.

הגדרות > הגדרות מערכת > הפעלת DTCP-IP