הגדרות > הגדרות שמע > צליל מקשים

Key Tone (צליל מקשים)

הגדר אם להשתמש בצלילי מקשים בתפריט XMB™‎.

Off (כבוי) הגדר כדי שלא להשתמש בצליל מקשים.
On (מופעל) הגדר כדי להשתמש בצליל מקשים.

הגדרות > הגדרות שמע > צליל מקשים