הגדרות > הגדרות מערכת > הודעות יידוע

Notification Messages (הודעות יידוע)

הגדר אם להציג הודעות יידוע.

Do Not Display (ללא תצוגה) הגדר כדי שלא להציג הודעות יידוע.
Display (תצוגה) הגדר כדי להציג הודעות יידוע.

טיפים

  • אם מוגדר הערך [Do Not Display] [ללא תצוגה], יידועים על הודעות שנשלחו תחת (Friends) (חברים), יידועים על כניסה / התנתקות והודעות נוספות, לא יוצגו. סוגים אחרים של הודעות (למשל הודעות שגיאה) לא מושפעים מהגדרה זו, וימשיכו להיות מוצגות.
  • במקרים מסוימים, גם אם מוגדר הערך [Display] [תצוגה], לא יוצגו הודעות יידוע.
  • באפשרותך להגדיר את היידועים על פרסים שאתה צובר תחת (Settings) (הגדרות) > [System Settings] [הגדרות מערכת] > [Trophy Notifications] [יידועים על פרסים].

הגדרות > הגדרות מערכת > הודעות יידוע