הגדרות > הגדרות הפעלה מרחוק > הגדרות התקן שמע

Audio Output Device (התקן התקן שמע)

הגדר איזו מערכת PlayStation®‎ תפעיל שמע במהלך הפעלה מרחוק באמצעות התקן שתומך בהפעלה מרחוק, כמו מערכת PS Vita או מערכת PSP™‎.

Remote Play Device (התקן להפעלה מרחוק) הפקת שמע דרך התקן שתומך בהפעלה מרחוק, כמו מערכת PS Vita.
PS3™‎ הפקת שמע ממערכת PS3™‎.

הגדרות > הגדרות הפעלה מרחוק > הגדרות התקן שמע