הגדרות > הגדרות חיסכון בחשמל

Power Save Settings (הגדרות חיסכון בחשמל)

כוונן את ההגדרות עבור תכונת החיסכון בחשמל. על מנת לחסוך בחשמל, ניתן להגדיר כיבוי אוטומטי של מערכת PS3™‎ והבקר האלחוטי לאחר פרק זמן מוגדר של חוסר פעילות.

System Auto-Off (כיבוי אוטומטי של המערכת)

After 20 Minutes (כעבור 20 דקות) המערכת נכבית לאחר היעדר פעילות במשך פרק הזמן שצוין.
After 1 Hour (כעבור שעה)
After 2 Hour (כעבור שעתיים)
After 3 Hour (כעבור 3 שעות)
After 4 Hour (כעבור 4 שעות)
After 5 Hour (כעבור 5 שעות)
Off (כבוי) המערכת לא מוגדרת לכיבוי אוטומטי.

טיפים

  • באפשרותך להגדיר את משך הזמן עד לכיבוי המערכת עבור [Video/TV/Music/Photo] [וידאו/טלוויזיה/מוזיקה/תמונה] ועבור [Game/Other Features] [משחק/תכונות אחרות].
  • המערכת לא תכבה באופן אוטומטי כל עוד מתבצעת הורדה ברקע. עם השלמת ההורדה, המערכת תכבה באופן אוטומטי.

Controller Auto-Off (כיבוי אוטומטי של הבקר)

After 10 Minutes (כעבור 10 דקות) הבקר מוגדר להיכבות לאחר היעדר פעילות במשך פרק הזמן שצוין.
After 20 Minutes (כעבור 20 דקות)
After 30 Minutes (כעבור 30 דקות)
Off (כבוי) הבקר לא מוגדר לכיבוי אוטומטי.

הגדרות > הגדרות חיסכון בחשמל