Register Device (רישום התקן)

רשום התקן, למשל מערכת PSP™‎, לצורך שימוש בהפעלה מרחוק עם מערכת PS3™‎. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך לרישום (שיוך) ההתקן.

1.

במערכת PS3™‎, בחר (Settings) (הגדרות) > (Remote Play Settings) (הגדרות הפעלה מרחוק).

2.

בחר [Register Device] [רישום התקן].

3.

בחר את סוג ההתקן לרישום.
פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הרישום.


טיפים

  • סוגי ההתקנים שניתן להשתמש בהם להפעלה מרחוק, וזמינותם של התקנים כאלה, משתנים בהתאם לארץ או לאזור. לקבלת פרטים על הגדרת התקן להפעלה מרחוק, עיין בהוראות שסופקו עם ההתקן.
  • באפשרותך להשתמש בכבל USB‏ (מסוג A - Mini-B) שמצורף למערכת PS3™‎ לצורך חיבור מערכת PSP™‎ למערכת PS3™‎.
  • אם אתה מנסה לרשום התקן להפעלה מרחוק שרשום במערכת PS3™‎ אחרת, הרישום (שיוך) של ההתקן במערכת PS3™‎ הראשונה יבוטל.