הגדרות > הגדרות אבטחה

Security Settings (הגדרות אבטחה)

כוונן את הגדרות האבטחה של המערכת.

טיפ

הגדרות אלה שולטות בתוכן המקומי (תוכן דיגיטלי שמאוחסן באחסון המערכת, תוכן במדיית אחסון ובתקליטורים). לתשומת לבך, הגדרות אלה לא מגבילות את הגישה לתוכן מקוון.


Change Password (שינוי סיסמה)

שנה את הסיסמה הדרושה לכוונן הגדרות המערכת. נדרשת סיסמה במקרים הבאים:

רשום לעצמך את הסיסמה החדשה. בהגדרות ברירת המחדל, הסיסמה מוגדרת ל-[0000].

טיפ

אם תבחר באפשרות (Settings) (הגדרות) > (System Settings) (הגדרות מערכת) > [Restore Default Settings] [שחזור הגדרות ברירת המחדל], תוכל לאפס את הסיסמה בחזרה ל-[0000]. לתשומת לבך, גם כל יתר ההגדרות יאופסו לערכי ברירת המחדל שלהן.

BD - Parental Control‏ (BD - בקרת הורים)

כוונן את רמת ההפעלה עבור תקליטורי BD‏ (Blu-ray Disc) שמוגדרים עם הגבלות בקרת הורים. נדרשת סיסמה לשינוי הגדרה זו.

Do Not Restrict (Off)‎ (ללא הגבלה (כבוי)) הפעל כל תקליטור BD ללא תלות ברמת בקרת ההורים.
Restrict (On)‎ (הגבלה (מופעל)) הפעל רק תקליטורי BD שמתאימים לרמה המוגדרת של בקרת הורים.

לאחר הגדרת [Restrict (On)‎] [הגבלה (מופעל)], תוכל לבחור הגבלת גיל במסך הבא. לתשומת לבך, ככל שהערך נמוך יותר, ההגבלה מחמירה יותר.

BD / DVD - Parental Control Region Code‏ (BD / DVD - קוד אזור לבקרת הורים)

הגדר אזור כבסיס לרמות סטנדרטיות של בקרת הורים עבור תקליטורי BD ו-DVD. נדרשת סיסמה לשינוי הגדרה זו.

United States (ארצות הברית) הגדר רמות סטנדרטיות של בקרת הורים עבור ארצות הברית.
Other (אחר) הגדר רמות סטנדרטיות של בקרת הורים עבור אזורים אחרים.

אם תבחר באפשרות [Other] [אחר], תוכל לבחור אזור במסך הבא.

DVD - Parental Control‏ (DVD - בקרת הורים)

כוונן את רמת ההפעלה עבור תקליטור DVD שמוגדרים עם בקרת הורים. נדרשת סיסמה לשינוי הגדרה זו.

Off (כבוי) הפעל כל תקליטור DVD ללא תלות ברמת בקרת ההורים.
Level 8-1 (רמה 8-1) הפעל רק תקליטורי DVD שמתאימים לרמה המוגדרת של בקרת הורים.

לתשומת לבך, ככל שהערך נמוך יותר, ההגבלה מחמירה יותר.

Parental Control (בקרת הורים)

הגדר את רמת ההפעלה עבור משחקים שמוגדרים עם בקרת הורים. נדרשת סיסמה לשינוי הגדרה זו.

Off (כבוי) הפעל כל תוכן שהוא ללא תלות ברמת בקרת ההורים.
Level 11-1 (רמה 11-1) הפעל רק תוכן שמוגדר עם ערך ששווה לרמה שהוגדרה לבקרת ההורים, או נמוך ממנה.

לתשומת לבך, ככל שהערך נמוך יותר, ההגבלה מחמירה יותר. אם תבחר באפשרות [Restrict Starting a Game with No Parental Control Settings] [הגבלת הפעלה של משחקים ללא הגדרות בקרת הורים], תוכל להגביל את השימוש במשחקים ללא דירוג עבור האזור שלך.

טיפים

  • הגדרות בקרת ההורים עבור משחקים משתנות בהתאם לאזור שבו המשחקים נמכרים. לקבלת פרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE. בהתאם לאזור, ייתכן שמדריכי תוכנות מסוימים יכילו מידע על הגדרות אלה.
  • רמות בקרת ההורים משתנות בהתאם למשחק.

Internet Browser Start Control (שליטה בהפעלת דפדפן האינטרנט)

הגבל את היכולת להפעיל את דפדפן האינטרנט. נדרשת סיסמה לשינוי הגדרה זו.

Off (כבוי) הגדר כדי שלא להפעיל את הבקרה.
On (מופעל) הגדר כדי להפעיל את הבקרה. נדרשת סיסמה להפעלת הדפדפן.

הגדרות > הגדרות אבטחה