הגדרות > הגדרות רשת > הגדרות ורשימת סטטוס החיבורים

Settings and Connection Status List (הגדרות ורשימת סטטוס החיבורים)

הצג את הגדרות הרשת הנוכחיות ואת הסטטוס הנוכחי של החיבור לאינטרנט.

הגדרות > הגדרות רשת > הגדרות ורשימת סטטוס החיבורים