הגדרות > הגדרות מערכת > יידועים על פרסים

Trophy Notifications (יידועים על פרסים)

הגדר אם להציג יידוע כשאתה זוכה בפרס.

Do Not Display (ללא תצוגה) הגדר כדי שלא להציג יידועים על פרסים.
Display (תצוגה) הגדר כדי להציג יידועים על פרסים.

טיפים

  • אם מוגדר הערך [Do Not Display] [ללא תצוגה], לא יוצגו יידועים על זכייה בפרסים. ניתן לבחור יידועים על הודעות שהתקבלו תחת (Friends) (חברים), יידועים על כניסה / התנתקות ויידועים אחרים, תחת (Settings) (הגדרות) > [System Settings] [הגדרות מערכת] > [Notification Messages] [הודעות יידוע].
  • במקרים מסוימים, גם אם מוגדר הערך [Display] [תצוגה], לא יוצגו יידועים.

הגדרות > הגדרות מערכת > יידועים על פרסים