הגדרות > הגדרות אביזרים > פונקציית הרטט של הבקר

Controller Vibration Function (פונקציית הרטט של הבקר)

הגדר אם פונקציית הרטט תפעל או לא. אפשרות זו זמינה רק בעת שימוש בבקר אלחוטי שתומך בפונקציית הרטט של מערכת PS3™‎.

On (מופעל) השתמש בפונקציית הרטט.
Off (כבוי) השבת את פונקציית הרטט.

טיפים

  • הגדרה זו מתאימה לכל הבקרים שתומכים בפונקציית הרטט.
  • אם אפשרות זו מוגדרת לערך [Off] [כבוי], הבקר לא ירטוט גם אם פונקציית הרטט מופעלת במשחק.

הגדרות > הגדרות אביזרים > פונקציית הרטט של הבקר