הגדרות > הגדרות מערכת > רשימת מערכות PS Vita הרשומות

List of Registered PS Vita Systems (רשימת מערכות PS Vita הרשומות)

מוצגת רשימה של מערכות PS Vita שנרשמו באמצעות (Content Manager) (מנהל התוכן) במערכות PS Vita אלה. לקבלת פרטים על אופן הרישום של מערכת PS Vita, ראה (Content Manager) (מנהל התוכן) > [PS3™‎‏] > [Transferring data using Wi-Fi to and from a PS3™ system] [העברת נתונים דרך רשת Wi-Fi למערכת PS3™‎] במדריך למשתמש של מערכת PS Vita.


טיפים

  • כדי למחוק מערכת PS Vita מן הרשימה, בחר את מערכת PS Vita הרלוונטית, ולאחר מכן בחר [Delete] [מחיקה].
  • הגדרה זו מוצגת לאחר התחברות אחת למערכת PS Vita באמצעות (Content Manager) (מנהל התוכן) במערכת PS Vita.
  • כדי להשתמש בתכונה זו, על תוכנת המערכת של מערכת PS Vita להיות בגרסה 3.00 ואילך.

הגדרות > הגדרות מערכת > רשימת מערכות PS Vita הרשומות