PlayStation™Network > שימוש בארנק

Using the wallet (שימוש בארנק)

כדי להשתמש בתכונה זו, ייתכן שתידרש לעדכן את תוכנת המערכת.


השתמש בארנק לרכישה של מוצרים הזמינים למכירה ב- (PlayStation®Store). ארנק אחד נוצר עבור כל חשבון Sony Entertainment Network ראשי. כדי לבצע רכישות, עליך להוסיף לארנק כסף.

הוספת כסף

ניתן להוסיף כסף לארנק באמצעות אפשרויות כמו כרטיס אשראי או כרטיס PlayStation®Network Card או Edy‏*. השיטות להוספת כסף, המטבע וההגבלות על רמת המימון בארנק משתנים בהתאם למדינה או לאזור המגורים. לקבלת פרטים, פנה לתמיכה הטכנית הטלפונית עבור האזור שלך.

Edy זמין ביפן בלבד.

1.

בחר (PlayStation™Network)‏ > (Account Management) (ניהול חשבונות).

2.

בחר (Transaction Management) (ניהול עסקאות).

3.

בחר [Add Funds] [הוספת כסף].
פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה.

הגדרה להוספת כסף באופן אוטומטי

עבור מנויים פעילים המשויכים לחשבונך, באפשרותך להגדיר הוספה אוטומטית של כסף מהכרטיס לארנק אם אין מספיק כסף לתשלום עבור חידוש מנויים. ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בארץ או באזור שלך. לקבלת פרטים, פנה לתמיכה הטכנית הטלפונית עבור האזור שלך.

1.

בחר (PlayStation™Network)‏ > (Account Management) (ניהול חשבונות).

2.

בחר (Transaction Management) (ניהול עסקאות).

3.

בחר [Automatic Funding] [הוספת כסף באופן אוטומטי].

טיפים

  • מנויים הם שירותים שניתן להשתמש בהם במשך פרק זמן מוגדר מראש, למשל 30 או 60 יום. כאשר התוקף של המנוי פג, תקופת הארכה למנוי נרכשת באופן אוטומטי.
  • הסכום שיתווסף לחשבון יהיה הסכום החזר עבור שירות המנוי או סכום החיוב המינימלי עבור הארנק, הגבוה מביניהם.
  • ברכישת מנוי, האפשרות [Automatic Funding] [הוספת כסף באופן אוטומטי] מוגדרת באופן אוטומטי לערך [On] [מופעל].

שימוש בארנק על-ידי בעלי חשבונות משנה

בעל חשבון משנה לא יכול ליצור ארנקים, אך יכול להשתמש בארנק של החשבון הראשי הקשור כדי לשלם בעבור מוצרים ושירותים. בעל חשבון ראשי יכול להגדיר הגבלות להוצאות חודשיות עבור חשבונות המשנה הקשורים. כדי להגדיר הגבלות להוצאות, בחר באפשרות (Sub Account Management) (ניהול חשבונות משנה) תחת (PlayStation™Network)‏ > (Account Management) (ניהול חשבונות).

PlayStation™Network > שימוש בארנק