וידאו > העתקה או העברה של קובצי וידאו

Copying or moving video files (העתקה או העברה של קובצי וידאו)

העתק קובצי וידאו ששמורים במדיית אחסון לאחסון המערכת, או העתק והעבר קבצים שיובאו מאחסון המערכת למדיית אחסון. בחר בקובץ שאותו ברצונך לייבא או להעתיק, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Copy] [העתקה] או [Move] [העברה] בתפריט האפשרויות. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה.

הבדלים בין העתקה והעברה

הפעולה שבאפשרותך לבצע משתנה בהתאם לסוג הקובץ. קבצים שמוגנים מפני העתקה ניתנים להעברה בלבד. אם קובץ כלשהו מועבר, הוא מפסיק להתקיים במיקום השמירה המקורי.

סוגים של קובצי וידאו פעולות נתמכות מיקומי שמירה
קובצי וידאו ללא הגנה על זכויות יוצרים העתקה
 • אחסון המערכת של מערכת PS3™‎
 • מדיית אחסון
קובצי וידאו עם הגנה על זכויות יוצרים
(סוגי קבצים: MGV‏, ETS ועוד)
העברה
 • אחסון המערכת של מערכת PS3™‎
 • Memory Stick PRO™‎*
תוכן וידאו שנרכש (סוג קובץ: MNV) שהוקלט ברזולוציית SD ושהורד מ-PlayStation®Store העתקה
 • אחסון המערכת של מערכת PS3™‎
 • Memory Stick PRO™ Duo* שמוכנס למערכת PSP™‎
 • אחסון המערכת של מערכת PSP™go
תוכן וידאו שהושכר (סוג קובץ: MNV) שהוקלט ברזולוציית SD ושהורד מ-PlayStation®Store העברה
*

כולל Memory Stick PRO-HG™‎ ו-Memory Stick Micro™‎

טיפים

 • תוכן בתשלום (סוג קובץ: MNV) שהוקלט ברזולוציית HD ושהורד מ-PlayStation®Store אינו ניתן להעתקה או להעברה, אך ניתן לגיבוי סלקטיבי. כדי לגבות באופן סלקטיבי תכנים שהורדו מה-Video Store של PlayStation®Store, השתמש בתכונת הגיבוי של מערכת PS3™‎. לקבלת מידע נוסף, ראה (Video) (וידאו) > [Backing up or restoring video files] [גיבוי או שחזור של קובצי וידאו] במדריך זה.‎
 • בעת העתקה או העברה של קובצי וידאו שחלות עליהם הגבלות של בקרת הורים, יש להזין סיסמה. ניתן להגדיר סיסמה באמצעות [Change Password] [שינוי סיסמה] תחת (Settings) (הגדרות) > (Security Settings) (הגדרות אבטחה).
 • בהתאם להתקן שבשימוש, ייתכן שלא ניתן יהיה להפעיל קבצים מועתקים מסוימים.
 • בהתאם לדגם של מערכת PS3™‎ שבשימוש, ייתכן שיידרש מתאם USB מתאים (לא כלול) לצורך שימוש במדיית אחסון. כמו כן, בעת העברה של קובצי וידאו למדיה מסוג Memory Stick PRO™‎, נדרש התקן USB שתומך בתכונות ההגנה על זכויות יוצרים של מדיה מסוג Memory Stick™‎, כמו מערכת PSP™‎ או MRW-F3 (מוצר מבית Sony).
 • בעת שימוש במדיה מסוג Memory Stick Micro™‎ עם מערכת PS3™‎ שמצוידת בחריץ ל-Memory Stick™‎, יש להשתמש במדיה עם מתאם Memory Stick™ M2 Duo Adaptor.
 • קבצים מסוימים שמוגנים מפני העתקה לא ניתנים להעברה.
 • הקפד שלא להפר את זכויות הקניין הרוחני של אחרים.
 • במהלך הפעלה, לא ניתן להעתיק או להעביר קובצי וידאו.*
 • * כולל הפעלת תוכן באמצעות תכונות אחרות, למשל הפעלה של קובצי מוזיקה.

העתקה או העברה של תוכן וידאו לצפייה במערכת PSP™‎

העתק או העבר תוכן וידאו כדי לצפות בו במערכת PSP™‎.

1.

חבר את מערכת PSP™‎ למערכת PS3™‎ באמצעות כבל USB.
כדי להעתיק קבצים למדיה מסוג Memory Stick™‎, הכנס את המדיה מסוג Memory Stick™‎ למערכת PSP™‎.

2.

במערכת PSP™‎, בחר (Settings) (הגדרות) > (USB Connection) (חיבור USB).

3.

במערכת PS3™‎, בחר את קובץ הווידאו שברצונך להעתיק או להעביר, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

4.

בחר [Copy] [העתקה] או [Move] [העברה].
פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להעתקה או להעברה של הקובץ. באפשרותך להפעיל קובץ וידאו שהועתק או הועבר על-ידי בחירה בקובץ תחת (Video) (וידאו) > (Memory Stick™‎) או (Video) (וידאו) > (System Storage) (אחסון המערכת) במערכת PSP™‎.

טיפים

 • לקבלת מידע על הפעלה של קובצי וידאו במערכת PSP™‎, עיין במדריך למשתמש של מערכת PSP™‎.
 • בהתאם לסוג של קובץ הווידאו שאתה מעתיק או מעביר, תידרש להשתמש במדיה מסוג Memory Stick PRO Duo™‎.
 • לא ניתן להעביר תוכן וידאו שהוקלט ברזולוציית HD.

וידאו > העתקה או העברה של קובצי וידאו