וידאו > שימוש בלוח הבקרה

Using the control panel (שימוש בלוח הבקרה)

בצע פעולות שונות באמצעות לוח הבקרה שעל המסך. ניתן להציג או להסתיר את לוח הבקרה בלחיצה על הכפתור משולש.


הסמלים המוצגים בדף זה מוגדרים כדלקמן:

וידאו שמוקלט על תקליטור Blu-ray Disc‏ (BD) לקריאה בלבד
וידאו שמוקלט על תקליטור BD שניתן לכתיבה
וידאו שמוקלט בפורמט AVCHD
 • וידאו שמוקלט על DVD-ROM, כמו תוכן וידאו בתקליטורי DVD שנמכרים בחנויות
 • נתונים שמוקלטים על DVD+R / DVD+RW או DVD-R / DVD-RW
וידאו שמוקלט במצב VR Mode ב-DVD-R / DVD-RW
קובצי וידאו ששמורים באחסון המערכת
קובצי וידאו ששמורים במדיית אחסון*
*

נדרש מתאם USB מתאים (לא כלול) כדי להשתמש במדיית אחסון עם דגמים מסוימים.


שים לב

ייתכן שעל תכנים מסוימים חלים תנאי הפעלה שהוגדרו מראש על-ידי מפתח התוכן. במקרים כאלה, ייתכן שפריטים מסוימים בלוח הבקרה לא יהיו זמינים.

Red / green / blue / yellow icons (סמלי אדום / ירוק / כחול / צהוב)

 
בצע פעולות בהתאם לסמל. התכונות המוקצות לסמל משתנות בהתאם לתוכן.

Up / Down / Left / Right (למעלה / למטה / שמאלה / ימינה)

 
בחר פריט.

Enter

 
לאישור הפריט שנבחר.

Numeric Pad (לוח המספרים)

  
הזן מספרים.

Pop-Up Menu (תפריט קופץ)

 
הצג את התפריט הקובץ.

Menu (תפריט)

 
הצג את התפריט.

Top Menu (תפריט ראשי)

  
הצג את התפריט הראשי.

Return (חזרה)

  
חזור לנקודה ספציפית בסרטון.

Scene Search (חיפוש סצינה)

 
השתמש בתכונה זו להצגת תמונות ממוזערות שנוצרות במרווחי זמן מוגדרים. בחר תמונה ממוזערת כדי להתחיל להפעיל את בסרטון מסצינה ספציפית זו.

1.

השתמש בכפתור למעלה או למטה לבחירת מרווח הזמן שישמש ליצירת התמונות הממוזערות.
באפשרותך לבחור באפשרות [Chapter] [פרק] או באחד מכמה מרווחי זמן שונים.

2.

השתמש בכפתור שמאלה או ימינה לבחירת התמונה הממוזערת של הסצינה שבה ברצונך לצפות.
ההפעלה מתחילה מהסצינה שנבחרה.

טיפים

 • ניתן לבחור באפשרות [Chapter] [פרק] רק עבור תוכן וידאו שכולל פרטי פרקים.
 • לא ניתן להשתמש בתכונה של חיפוש סצינה עבור תוכן וידאו באורך של פחות מדקה.
 • לא ניתן להשתמש בתכונה של חיפוש סצינה עבור סוגים מסוימים של תוכן וידאו.
 • כאשר אתה בוחר תמונה ממוזערת, מוצגת תצוגה מקדימה של הסצינה במשך כ-15 שניות.

Go To (מעבר אל)

      
הפעל מפרק או מנקודת זמן ספציפיים.

Title X (כותר X) ציין את מספר הכותר.
Chapter X (פרק X) ציין את מספר הפרק.
XX:XX / XX:XX:XX ציין את הזמן.

טיפ

בהתאם לקובץ הווידאו, ייתכן שלא תוכל להשתמש ב- (Go To) (מעבר אל).

Angle Options (אפשרויות זווית)

 
בחר אחת מזוויות הצפייה הזמינות עבור תוכן שהוקלט עם כמה זוויות שונות.

Audio Options (אפשרויות שמע)

      
בחר אחת מאפשרויות השמע הזמינות עבור תוכן שהוקלט עם כמה רצועות שמע.

Subtitle Options (אפשרויות כתוביות)

      
בחר אחת מאפשרויות הכתוביות הזמינות עבור תוכן שהוקלט עם כתוביות בכמה שפות. ניתן לבחור בכתוביות לכבדי שמיעה כאשר התוכן תומך בכך.

טיפים

 • להצגת כתוביות לכבדי שמיעה, עליך לעבור לאפשרות (Settings) (הגדרות) > (Video Settings) (הגדרות וידאו) > [Closed Captions] [כתוביות לכבדי שמיעה] ולהגדיר אותה לערך [On] [מופעל].
 • ההגדרה של כתוביות לכבדי שמיעה זמינה רק במערכות PS3™‎ שנמכרות בצפון אמריקה.

Subtitle Style Options (אפשרויות סגנון כתוביות)

 
בחר אחת מאפשרויות הצפייה הזמינות עבור תוכן שהוקלט עם כמה סגנונות כתוביות.

Volume Control (שליטה בעוצמת הקול)

      
כוונן את עוצמת הקול של תוכן שמופעל תחת (Video) (וידאו). בחר אחת מתוך תשע רמות.

טיפים

 • השמע עשוי להתעוות אם עוצמת הקול גבוהה מדי. במקרה זה, הנמך את עוצמת הקול.
 • הגדרה זו עשויה להיות מושבתת בעת שימוש בהתקני שמע מסוימים או בעת הפקה של סוגים מסוימים של שמע.

AV Settings (הגדרות AV)

      
כוונן הגדרות הקשורות להפקה של תוכן שמופעל תחת (Video) (וידאו). הפריטים המוצגים משתנים בהתאם לתוכן.

Frame Noise Reduction (צמצום רעש ברמת המסגרת) הגדר כדי לצמצם רעשים עדינים.
Block Noise Reduction (צמצום רעשים ברמת הבלוק) הגדר כדי לצמצם רעשי בלוק דמויי פסיפס שמופיעים על המסך.
Mosquito Noise Reduction (צמצום רעשים מסוג יתוש) הגדר כדי לצמצם את רעשי היתוש שמופיעים בקצוות של תמונות חזותיות.
Upscale (שיפור) הגדר כדי לשפר את הפלט.

הערך שאתה מגדיר משתקף בהגדרה [BD / DVD - Upscaler‏] [BD / DVD - שיפור רזולוציה] תחת (Settings) (הגדרות) > (Video Settings) (הגדרות וידאו).
Video Output Format (תבנית פלט וידאו) הגדר את תבנית פלט הווידאו.

בחר את תבנית פלט הווידאו להפעלת תקליטורי DVD או BD. הערך שאתה מגדיר משתקף בהגדרה [BD / DVD - Video Output Format (HDMI)‎‏] [BD / DVD - תבנית פלט וידאו (HDMI)] תחת (Settings) (הגדרות) > (Video Settings) (הגדרות וידאו).
Y Pb / Cb  Pr / Cr Super-White‏ (Y Pb / Cb  Pr / Cr לבן במיוחד) הגדר לקבלת תצוגה לבנה במיוחד.

כעת ניתן להפיק אות לבן במיוחד בעת הפעלה של תקליטור מסוג DVD‏, BD או AVCHD. הערך שאתה מגדיר משתקף בהגדרה [Y Pb / Cb  Pr / Cr Super-White (HDMI)‎‏] [Y Pb / Cb  Pr / Cr לבן במיוחד (HDMI)] תחת (Settings) (הגדרות) > (Display Settings) (הגדרות תצוגה).
RGB Full Range (טווח RGB מלא) הגדר לקבלת תצוגה בטווח RGB מלא.

הערך שאתה מגדיר משתקף בהגדרה [RGB Full Range] [טווח RGB מלא] תחת (Settings) (הגדרות) > (Display Settings) (הגדרות תצוגה).
Dynamic Range Control (בקרת טווח דינמי) הגדר את בקרת הטווח הדינמי.

הפעל או השבת את התכונה של בקרת טווח דינמי במערכת PS3™‎ שלך תוך כדי הפעלה של תקליטורי BD ו-DVD שמפיקים שמע בתבנית Dolby Digital. הערך שאתה מגדיר משתקף בהגדרה [BD / DVD - Dynamic Range Control‏] [BD / DVD - בקרת טווח דינמי] תחת (Settings) (הגדרות) > (Video Settings) (הגדרות וידאו).
Audio Output Format (תבנית פלט שמע) הגדר את תבנית פלט השמע.

בחר את תבנית פלט השמע להפעלת תקליטורי DVD או BD. הערך שאתה מגדיר משתקף בהגדרה [BD / DVD - Audio Output Format (HDMI)‎‏] [BD / DVD - תבנית פלט שמע (HDMI)] או [BD - Audio Output Format (Optical Digital)‎‏] [BD - תבנית פלט שמע (דיגיטלי אופטי)] תחת (Settings) (הגדרות) > (Video Settings) (הגדרות וידאו).

Time Options (אפשרויות זמן)

    
בחר להציג את הזמן שחלף או את הזמן שנותר עבור כותר או פרק מסוים. הפריטים המוצגים משתנים בהתאם לתוכן שמוצג.

Screen Mode (מצב מסך)

 
שנה את מצב המסך.

Normal (רגיל) הגדר כדי להציג את סרטון הווידאו בהתאם לגודל המסך, מבלי לשנות את הפרופורציות.
Zoom (מרחק מתצוגה) הגדר כדי להציג את סרטון הווידאו על פני המסך כולו מבלי לשנות את הפרופורציות. חלקים בחלק העליון, בחלק התחתון, בשמאל ומימין של הסרטון נחתכים.
Full Screen (מסך מלא) הגדר כדי להציג את התוכן על כל המסך באמצעות שינוי של הפרופורציות ומתיחה של התמונה באופן אנכי ואופקי.
Original (מקורי) הגדר כדי להציג את הסרטון בגודלו המקורי.

טיפ

בהתאם לקובץ הווידאו, ייתכן שלא תוכל לשנות את מצב המסך.

Change Icon (שינוי סמל)

 
שנה את הסמל (תמונה ממוזערת) המשויך לקובץ וידאו. במהלך ההפעלה של קובץ הווידאו, בחר (Change Icon) (שינוי סמל) בנקודה שבה מוצגת התמונה שאותה ברצונך לבחור כסמל.

טיפים

 • בהתאם לקובץ הווידאו, ייתכן שלא תוכל לשנות את הסמל.
 • לא ניתן להשתמש בקובץ וידאו שקצר משתי שניות כסמל.

Delete (מחיקה)

 
מחק קובץ וידאו שמופעל.

Display (תצוגה)

      
הצג את סמל ההפעלה ומידע קשור נוסף. המידע המוצג משתנה בהתאם לתוכן שמופעל.

(1)

מדיה

(2)

כותר

(3)

לוח הבקרה

(4)

רכיב Codec של השמע / מספר הערוץ / קצב דגימה / קצב סיביות

(5)

רכיב Codec של הווידאו / קצב סיביות

(6)

סמל סטטוס

(7)

כותר / פרק

(8)

הזמן שחלף / משך הזמן הכולל

Previous (Return to Beginning) / Next (הקודם (חזרה להתחלה) / הבא)

      
עבור לפרק הקודם או הבא.

טיפ

בעת הפעלה של קובצי וידאו ששמורים במדיית אחסון או באחסון המערכת, האפשרות (Next) (הבא) לא תהיה זמינה. כמו כן, בחירה באפשרות (Previous) (הקודם) תגרום להפעלת התוכן מתחילת קובץ הווידאו.

Fast Reverse / Fast Forward (הרצה מהירה לאחור / הרצה מהירה קדימה)

      
הרץ לאחור או לפנים את התוכן המופעל. עם כל לחיצה על הכפתור איקס, קצב ההפעלה משתנה.

טיפ

באפשרותך להשתמש במוט הימני של הבקר האלחוטי לביצוע פעולות שלהרצה לאחור או לפנים במהלך הפעלה של תוכן וידאו. השתמש במוט הימני לשליטה במהירות. לא ניתן להשתמש במוט הימני לשליטה במהירות ההפעלה בעת הפעלה של תוכן Blu-ray 3D™‎.

Play (הפעלה)

      
התחל להפעיל את התוכן.

טיפ

ברוב המקרים, בפעם הבאה שתפעיל תוכן וידאו שנעצר במהלך ההפעלה, ההפעלה תתחיל מנקודת העצירה.
כדי להפעיל את התוכן מההתחלה, לחץ על כפתור PS כדי לעצור את ההפעלה ולהציג את תפריט XMB™‎. בחר את הסמל, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Play from Beginning] [הפעלה מההתחלה] בתפריט האפשרויות.

Pause (השהיה)

      
השהה את ההפעלה באופן זמני.

Stop (עצירה)

      
עצור את ההפעלה.

Instant Replay / Instant Advance (הפעלה חוזרת מיידית / התקדמות מיידית)

      
עבור לנקודה 15 שניות לאחור או 15 שניות קדימה בסרטון הווידאו.

Slow (Reverse) / Slow (Forward)‎ (לאט (אחורה) / לאט (קדימה))

      
הפעל בהילוך אטי.

Frame Reverse / Frame Advance (חזרה של פריים / התקדמות בפריים)

      
הפעל פריים אחר פריים.

A-B Repeat (חזרה A-B)

    
הפעל חלק מסוים של התוכן באופן חוזר ונשנה (לופ).

1.

בתחילת החלק שנועד להפעלה חוזרת, בחר (A-B Repeat) (חזרה A-B).
נקודת ההתחלה (נקודה A) מוגדרת.

2.

בסיום החלק שנועד להפעלה חוזרת, לחץ על הכפתור איקס.
נקודת הסיום (נקודה B) מוגדרת, והחלק הרלוונטי מופעל באופן חוזר ונשנה (לופ).

טיפ

כדי לנקות את הפונקציה של A-B Repeat (חזרה A-B), בחר (A-B Repeat) (חזרה A-B).

Repeat (חזרה)

      
הפעל את התוכן באופן חוזר ונשנה (לופ).

טיפ

לניקוי הפונקציה Repeat (חזרה), בחר (Repeat) (חזרה) עד שתופיע האפשרות [Repeat Off] [כיבוי חזרה].

וידאו > שימוש בלוח הבקרה