PlayStation™Network > אודות 'מה חדש'

About What's New (אודות 'מה חדש')

באמצעות התכונה What's New (מה חדש), באפשרותך לראות את המידע העדכני ביותר מ-PlayStation®Store ולבדוק את התוכן שהפעלת לאחרונה. כשאתה בוחר פריט תחת [What's New] [מה חדש], באפשרותך להציג מידע מפורט על פריט זה.

הסמלים שמוצגים עם פריטי תוכן

הפעל את דפדפן האינטרנט להצגת דף אינטרנט.
גש אל PlayStation®Store.
הפעל תוכן וידאו.
הפעל משחק בלחיצה על כפתור START (הפעלה).

טיפים

  • להצגת המידע העדכני ביותר, בדוק שמערכת PS3™‎ מחוברת לאינטרנט. לקבלת פרטים על הגדרות הרשת, ראה (Settings) (הגדרות) > (Network Settings) (הגדרות רשת) > [Internet Connection Settings] [הגדרות חיבור לאינטרנט] במדריך זה.
  • כדי להוריד מ-PlayStation®Store מוצרים (בתשלום או בחינם), ראשית יש ליצור חשבון Sony Entertainment Network.
  • התוכן שמוצג משתנה בהתאם למדינה או לאזור שבהם מתבצעת הגישה אל PlayStation®Store.

PlayStation™Network > אודות 'מה חדש'