PlayStation™Network > Informacje dotyczące aktywacji systemu

Informacje dotyczące aktywacji systemu

Aktywacja systemu to procedura zapewniająca ochronę praw autorskich do zawartości oraz innych praw do materiałów cyfrowych. Zawartość i aplikacje dostępne w PlayStation®Store mogą być używane tylko w aktywowanych systemach.

Konto Sony Entertainment Network można połączyć z wieloma systemami, jednak liczba systemów, w których można aktywować zawartość danego typu przypisaną do jednego konta jest ograniczona. Po osiągnięciu limitu liczby aktywowanych systemów, przy próbie pobrania (zakupienia) zawartości na nieaktywowanym systemie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby korzystać z zawartości na tym systemie, należy najpierw zdezaktywować któryś z pozostałych systemów.

Ręczna aktywacja systemu

Zwykle system jest aktywowany automatycznie podczas pobierania (kupowania) zawartości. Jeśli jednak przy próbie odtworzenia zawartości zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wymagana jest aktywacja systemu, należy aktywować system ręcznie.

Zaloguj się w sieci PSNSM w systemie PS3™. Wybierz opcje (PlayStation™Network) > (Zarządzanie kontami) > (Aktywacja systemu), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówki

  • System PS3™ można aktywować w celu oglądania zawartości wideo maksymalnie 3 razy w ciągu 90 dni na konto. Nie można użyć konta w celu aktywacji tego samego systemu po raz czwarty w ciągu 90 dni. System będzie można aktywować ponownie po upływie 90 dni od daty jego pierwszej aktywacji.
  • Zawartość wideo ze sklepu PlayStation®Store nie są już dostępna do zakupu/wypożyczenia w systemie PS3™.

Dezaktywacja systemu

Przy próbie przekroczenia limitu aktywowanych systemów dla danego konta zostanie wyświetlony komunikat informujący, że zakup (pobranie) wybranej zawartości jest niemożliwy. W takim przypadku należy zdezaktywować jeden z pozostałych systemów.

Zaloguj się w sieci PSNSM w systemie PS3™. Wybierz opcje (PlayStation™Network) > (Zarządzanie kontami) > (Aktywacja systemu), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Gdy dezaktywacja systemu jest niemożliwa

Jeśli nie można dezaktywować aktywowanego systemu przy jego użyciu, na przykład ze względu na awarię lub niedostępność urządzenia, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w swoim regionie.
Wszystkie systemy aktywowane dla poszczególnych typów zawartości można również dezaktywować w następującej witrynie internetowej:

http://account.sonyentertainmentnetwork.com/
Przejdź do pozycji [Konto] > [Multimédia e dispositivos], a następnie wybierz opcję [Desativar todos] dla typu zawartości, dla którego chcesz zdezaktywować wszystkie aktywowane systemy.

Wskazówki

  • W zależności od typu zawartości może istnieć możliwość zdezaktywowania wszystkich aktywowanych systemów za pośrednictwem tej strony.
  • Ta witryna internetowa jest dostępna tylko w niektórych krajach lub regionach.

PlayStation™Network > Informacje dotyczące aktywacji systemu