Ważne informacje dla klientów

 • Funkcje, rozwiązania oraz specyfikacje systemu PS4™ są zależne od modelu. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach dołączonych do systemu.
 • Korzystanie z systemu PS4™ i jego funkcji podlega różnym umowom użytkownika, które co pewien czas mogą być zmieniane. W witrynie internetowej SIE dla danego kraju lub regionu można uzyskać najnowsze kopie tych umów, aktualne zasady i warunki dotyczące korzystania z systemu PS4™ oraz informacje o zmianach wprowadzonych do tego Podręcznika użytkownika i innej dokumentacji.
 • Zaleca się regularną aktualizację oprogramowania systemu PS4™ do najnowszej wersji. Aktualizując oprogramowanie, można korzystać z dodatkowych funkcji, większej użyteczności i ulepszonych funkcji zabezpieczeń.
 • Zawsze należy używać najnowszej wersji oprogramowania systemu lub aplikacji na urządzeniu połączonym z systemem PS4™, np. na systemie PlayStation®Vita lub smartfonie z zainstalowaną aplikacją (PlayStation App). Jeśli funkcje mają być używane na podłączonych urządzeniach, zależnie od wersji oprogramowania systemu lub używanej aplikacji niektóre funkcje mogą być niedostępne.
 • Sieć PlayStation™Network jest dostępna tylko w niektórych krajach lub regionach oraz w określonych językach. Ponadto rodzaje zawartości i usług dostępnych w sieci PlayStation™Network różnią się w zależności od kraju lub regionu. Aby uzyskać więcej informacji, otwórz witrynę internetową działu pomocy technicznej właściwą dla kraju lub regionu.
 • Niektóre produkty i usługi są dostępne tylko w niektórych krajach lub regionach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę internetową działu pomocy technicznej właściwą dla kraju lub regionu.
 • Przed przekazaniem systemu PS4™ do autoryzowanego serwisu w celu naprawy upewnij się, że wszyscy użytkownicy systemu są wypisani z sieci PlayStation™Network. Pozwoli to zapobiec nieupoważnionemu dostępowi oraz wykorzystaniu danych karty kredytowej i innych danych osobowych. Aby się wypisać, na ekranie funkcji wybierz pozycję (Ustawienia), a następnie wybierz pozycję [Zarządzanie kontami] > [Wypisz się].
 • Przed przekazaniem, dokonaniem zwrotu (jeżeli jest dopuszczalny) lub utylizacją systemu PS4™ należy dezaktywować system i wykonać jego inicjalizację. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Przekazywanie lub utylizacja systemu PS4™”.
 • Korzystanie z funkcji sieciowych systemu PS4™ wymaga szerokopasmowego połączenia internetowego.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za uiszczanie opłat za dostęp do Internetu.
 • Domyślne przypisanie przycisków kółko i krzyżyk może się różnić w zależności od kraju lub regionu, w którym zakupiono system PS4™. Dlatego rzeczywiste operacje wykonywane po ich naciśnięciu mogą nie odpowiadać informacjom podanym w Podręczniku użytkownika.
 • Firma Sony Interactive Entertainment Inc. posiada lub zarządza niektórymi lub wszystkimi prawami do obrazów i innej zawartości chronionej prawem autorskim znajdującej się w tym Podręczniku użytkownika. Wykorzystywanie obrazów i innej zawartości chronionej prawem autorskim (w tym kopiowanie, reprodukcja, modyfikowanie, udostępnianie w sieci, ogłaszanie, przesyłanie, dystrybucja, udzielanie licencji, sprzedawanie i publikowanie) w sposób inny niż przedstawiony tutaj jest zakazane w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.
 • Niniejszy Podręcznik użytkownika może zostać zmieniony bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Informacje o funkcjach systemu i obrazy znajdujące się w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od tych w posiadanym systemie PS4™ w zależności od wersji używanego oprogramowania. Ponadto ilustracje i obrazy ekranu mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
 • Witryny internetowe użyte na obrazach ekranu w tym Podręczniku użytkownika mogą być fikcyjne.
 • Jeżeli w przeglądarce internetowej wyłączono obsługę języka JavaScript, Podręcznik użytkownika może nie być wyświetlany prawidłowo lub nie działać poprawnie. Należy sprawdzić, czy włączono obsługę języka JavaScript.
 • Aby korzystać z poszczególnych funkcji systemu PS4™, należy wpisać się do sieci PlayStation™Network. W procedurach opisanych w tym Podręczniku użytkownika przyjęto, że użytkownik jest wpisany. Jeśli użytkownik nie jest wpisany i zostanie wybrana funkcja, do której działania wymagane jest wpisanie się, zostanie wyświetlony ekran wpisywania się. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby się wpisać.