Data i godzina

Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Data i godzina], aby ustawić datę i godzinę, a także format wyświetlania.

Ustawienia daty i godziny

Ustaw ręcznie

Można ręcznie ustawić rok, miesiąc, dzień, godzinę i liczbę minut (oraz ustawienie AM i PM w przypadku zegara 12-godzinnego). Zegar zostanie uruchomiony od wybranej minuty i 0 sekund.

Ustaw z użyciem Internetu

Jeżeli zaznaczysz pole wyboru [Ustaw automatycznie], informacje o dacie i godzinie będą automatycznie pobierane z Internetu oraz ustawiane przy wpisywaniu się do sieci PlayStation™Network. Jeśli chcesz natychmiast ustawić datę i godzinę, wybierz pozycję [Ustaw teraz].

Strefa czasowa

Można ustawić strefę czasową daty i godziny wyświetlanej w systemie.
Jeśli wybierzesz strefę czasową, bieżąca data i godzina zmienią się odpowiednio do wybranej strefy czasowej.

Automatycznie ustaw czas letni

System PS4™ automatycznie dopasowuje się do czasu letniego. Aby wyłączyć tę funkcję, usuń zaznaczenie z pola wyboru [Automatycznie ustaw czas letni].
To ustawienie jest dostępne, jeśli w regionie ustawionym opcją [Strefa czasowa] obowiązuje zmiana czasu na letni.

Format daty

Ta opcja umożliwia ustawienie kolejności wyświetlania elementu roku, miesiąca i dnia.

Format godziny

Ta opcja pozwala ustawić format godziny wyświetlanej na ekranie (12-godzinny lub 24-godzinny).