Inställningar > Nätverksinställningar > Test av Internet-anslutning

Test av Internet-anslutning

Testa Internet-anslutningen och visa resultatet.

Hämta IP-adress Kontrollera om en IP-adress har tilldelats.
Internet-anslutning Kontrollera om en anslutning till Internet har upprättats.
PSNSM* Visas oberoende om du kunde logga in på PSNSM eller ej.
UPnP* Kontrollera status för UPnP (Universal Plug and Play).

Tillgänglig: Du kan använda UPnP.

Ej tillgänglig: Du kan inte använda UPnP.

Avaktiverad: UPnP har avaktiverats i nätverksinställningarna för PS3™-systemet.
NAT-typ* Visar hur PS3™-systemet har anslutits till Internet. Det här kan vara användbart om du vill kontrollera anslutningsmöjligheterna med andra PS3™-system när du använder röst-/videochatt eller kommunikationsfunktionerna i spel.

Typ 1: Ansluten direkt till Internet

Typ 2: Ansluten till Internet via en router

Typ 3: Ansluten till Internet via en router

Med typ 3 kanske du inte kan kommunicera med andra PS3™-system. Röst-/videochatt och kommunikationsfunktionerna i spel kan vara begränsade. Läs då avsnittet [Ansluta till PSNSM] i denna handbok.
Anslutningshastighet (Nedladdning)* Kontrollera anslutningshastigheten vid vilken PS3™-systemet laddar ner data från Internet.
Anslutningshastighet (Uppladdning)* Kontrollera anslutningshastigheten vid vilken PS3™-systemet laddar upp data till Internet, t.ex. överföring av ett meddelande.
*

Visas endast om du har skapat (registrerat dig för) ett Sony Entertainment Network-konto.

Tips!

  • Om [Misslyckades] visas för [Hämta IP-adress] eller [Internet-anslutning] kontrollerar du nätverksinställningarna genom att följa du instruktionerna på skärmen. Du kan justera nätverksinställningarna under (Inställningar) > (Nätverksinställningar) > [Inställningar för Internet-anslutning]. Läs även informationen från din Internetleverantör och de anvisningar som levererades tillsammans med den nätverksenhet som används, om du vill ha detaljerad information om vilka inställningar som krävs.
  • Du har skapat (registrerat dig för) ett Sony Entertainment Network-konto under (PlayStation™Network) > (Anmäl dig).
  • Om [Ingen/inget] visas för [UPnP] finns det antingen inga funktioner för UPnP i nätverksenheten eller så är UPnP avaktiverat i nätverksinställningarna. Mer information finns i anvisningarna för nätverksenheten.
  • Om [Typ 3] visas under [NAT-typ] är PS3™-systemet eller nätverksenheten eventuellt inte aktiverad för användning av UPnP. Kontrollera [UPnP]-enheten.
  • En router är en enhet som låter flera enheter använda en Internet-anslutning.

Ansluta till PSNSM

När du använder PSNSM i ett kontor eller en byggnad kan säkerhetsfunktioner som brandväggar blockera kommunikationen. Om så är fallet läser du följande instruktioner.

I PSNSM kan du kommunicera med PSNSM-servrar på Internet eller direkt med andra PS3™-system. Kommunikation med PSNSM-servrar på Internet görs mestadels för:

Portnumren för PSNSM-servrarna som används för det här är TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080 och UDP: 3478, 3479.

För röst- och videochatt samt onlinespel används direktkommunikationen med andra PS3™-system för dataöverföring vid röst- och videochatt och onlinespel. Portnumret som används för det här är UDP: 3658. Du kan dock behöva använda ett annat portnummer när du är ansluten via en NAT-router.

Tips!

  • När du använder routern kan direkt kommunikation med andra PS3™-system vara begränsad beroende på typen av router och dess inställningar. När du använder en UPnP-kompatibel router aktiverar du UPnP-funktionen.
  • Kommunikationen kan vara begränsad av de säkerhetsfunktioner som routern och Internetleverantören erbjuder. Läs de anvisningar som levererades tillsammans med den aktuella nätverksenheten, samt det material som kommer från Internetleverantören.

Inställningar > Nätverksinställningar > Test av Internet-anslutning