Nội dung hiển thị trên màn hình chính

Đây là những gì bạn sẽ nhìn thấy trên màn hình chính của hệ thống PS4™.

Màn hình chính

Màn hình chính bao gồm ba khu vực: khu vực chức năng, khu vực nội dung, và khu vực thông tin nội dung.

Màn hình chính. Gắn nhãn từ A đến C từ trên cùng.

A )

Khu vực chức năng/Màn hình chức năng
Tại đây bạn có thể xem các thông báo, xem Bạn bè của bạn đang làm gì và nhiều thông tin khác. Khi bạn nhấn nút lên, màn hình chức năng xuất hiện.

B )
Khu vực nội dung
Những trò chơi và tính năng bạn đã truy cập được liệt kê theo thứ tự gần đây nhất từ trái sang phải. Bạn cũng có thể tạo thư mục để quản lý nội dung. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Tạo thư mục".
  • Để xem tất cả nội dung, chọn (Thư viện).
  • Để xem tất cả nội dung trong khu vực nội dung, xóa hộp kiểm cho (Cài đặt) > [Hệ thống] > [Giới hạn số mục nội dung trên màn hình chính].
C )

Khu vực thông tin nội dung/Màn hình thông tin nội dung
Tại đây bạn có thể tìm thấy thông tin về trò chơi hoặc ứng dụng đã chọn. Khi bạn nhấn nút xuống, màn hình thông tin nội dung sẽ xuất hiện và bạn có thể xem thêm thông tin.

  • Các mục được hiển thị sẽ khác nhau tùy thuộc vào nội dung.
  • Một số mục có thể không xuất hiện, tùy thuộc vào nội dung.

Tạo thư mục

Bạn có thể tạo thư mục để quản lý nội dung của mình trong khu vực nội dung. Đánh dấu nội dung, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Thêm vào thư mục].

  • Để sửa hoặc xóa một thư mục, đánh dấu thư mục đó rồi nhấn nút OPTIONS.
  • Bạn cũng có thể di chuyển nội dung từ thư mục này sang một thư mục khác. Đánh dấu nội dung trong thư mục, nhấn nút OPTIONS rồi chọn [Di chuyển khỏi thư mục này].
  • Bạn cũng có thể xem những thư mục bạn đã tạo trong (Thư viện) > [Thư mục].

Menu nhanh

Nhấn và giữ nút PS để hiển thị menu nhanh. Các tính năng khả dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình huống. Bạn có thể dễ dàng truy cập vào các tính năng thường sử dụng từ menu này.
Bằng việc chọn [Tùy chỉnh], bạn cũng có thể chọn các tính năng xuất hiện trên menu nhanh.