Chế độ nâng cao

Để trải nghiệm cách chơi cải tiến trong một số trò chơi, bao gồm cả tỷ lệ khung hình cao hơn, hãy chọn (Cài đặt) > [Hệ thống], sau đó chọn hộp kiểm cho [Chế độ nâng cao].
Cài đặt này chỉ có trên một số hệ thống PS4™.