Ngày và giờ

Chọn (Cài đặt) > [Ngày và giờ] để cài đặt ngày giờ cùng định dạng hiển thị.

Cài đặt ngày giờ

Cài thủ công

Cài đặt năm, tháng, ngày, giờ và phút một cách thủ công (cùng SA và CH khi sử dụng đồng hồ 12 giờ). Đồng hồ sẽ bắt đầu từ phút bạn cài đặt, tại 0 giây.

Cài qua Internet

Khi bạn chọn hộp kiểm cho [Cài tự động], thông tin ngày giờ được tự động lấy từ Internet và được cài đặt khi bạn đăng nhập vào PlayStation™Network. Khi bạn muốn cài đặt ngày và giờ ngay lập tức, hãy chọn [Cài ngay].

Múi giờ

Cài đặt múi giờ sẽ làm cơ sở để hiển thị ngày và giờ.
Khi bạn chọn múi giờ, ngày và giờ hiện tại sẽ thay đổi cho khớp với múi giờ đã chọn.

Điều chỉnh tiết kiệm ánh sáng tự động

Hệ thống PS4™ tự động điều chỉnh thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Để tắt tính năng này, xóa hộp kiểm cho [Điều chỉnh tiết kiệm ánh sáng tự động].
Cài đặt này chỉ có nếu khu vực được chọn trong [Múi giờ] là khu vực áp dụng thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày.

Định dạng ngày

Đặt thứ tự của năm, tháng và ngày hiển thị trên màn hình.

Định dạng giờ

Đặt định dạng cho thời gian hiển thị trên màn hình (hiển thị định dạng 12 giờ hoặc 24 giờ).