Cài đặt phát video

Để cấu hình mặc định cho đầu ra và ngôn ngữ của video, hãy chọn (Cài đặt) > [Cài đặt phát video].

Xuất đầu ra ở 1080p/24 Hz

Cấu hình cài đặt đầu ra video.
Cài đặt mặc định là [Tự động]. Định dạng sẽ tự động thay đổi để phù hợp với TV được sử dụng.

  • TV và máy thu AV của bạn phải hỗ trợ định dạng video 1080p/24 Hz. Để biết chi tiết, hãy tham khảo các hướng dẫn đi kèm với thiết bị bạn sử dụng.
  • Video đang phát phải hỗ trợ định dạng video 1080p/24 Hz. Thông thường, phần mềm video BD-ROM có sẵn trên thị trường cho biết chế độ ghi hình là "1080p" (chẳng hạn như trên bao bì phần mềm) đều được ghi bằng định dạng video 1080p/24 Hz.
  • Nếu video không hiển thị chính xác khi chọn [Tự động], hãy đổi cài đặt đầu ra này thành [Tắt].

Ngôn ngữ

Chọn âm thanh và ngôn ngữ phụ đề ưu tiên để phát lại video.

Quản lý dữ liệu đĩa Blu-ray Disc™

Dữ liệu liên quan đến một số đĩa video Blu-ray có thể được lưu trên hệ thống PS4™. Hãy kiểm tra xem có dữ liệu nào liên quan đến đĩa video Blu-ray được lưu trên hệ thống PS4™ hay không.

Để xóa dữ liệu khỏi hệ thống, nhấn nút OPTIONS trên màn hình danh sách dữ liệu, sau đó chọn [Xóa]. Xóa dữ liệu nếu không có đủ không gian trống trong bộ nhớ hệ thống khi phát BD.

Cho phép kết nối Internet đối với BD-LIVE

Cho phép đĩa Blu-ray Disc kết nối Internet khi đang phát.
Chọn hộp kiểm để bật kết nối Internet. Cài đặt này chỉ dành cho BD Profile 2.0 (BD-Live).