Xử lý dữ liệu/Sức khỏe & an toàn

Để xem lời khuyên về cách xử lý dữ liệu hoặc về sức khỏe và an toàn, hãy chọn (Cài đặt) > [Xử lý dữ liệu/Sức khỏe & an toàn]. Thông tin khả dụng thay đổi tùy theo queo quốc gia và khu vực.

Tên của phần này là [Dữ liệu thiết bị/Sức khỏe & an toàn] tại một số quốc gia và khu vực nhất định.