Khôi phục giấy phép

Chọn (Cài đặt) > [Quản lý tài khoản] > [Khôi phục giấy phép].

Nếu nội dung bạn tải về từ PlayStation™Store hoặc nội dung ứng dụng bổ sung không bắt đầu, thao tác này có thể khắc phục được sự cố.