Bật ứng dụng Chơi từ xa

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Chơi từ xa để kết nối với hệ thống PS4™ từ một thiết bị khác.
Để ngăn các thiết bị khác kết nối, hãy xóa hộp kiểm cho (Cài đặt) > [Cài đặt kết nối Chơi từ xa] > [Bật ứng dụng Chơi từ xa].

  • Để biết chi tiết về cách kết nối từ các thiết bị khác, hãy xem phần "Kết nối từ các thiết bị khác".
  • Cài đặt này áp dụng cho tất cả người dùng trên hệ thống PS4™. Bạn cũng có thể kết nối bằng cách sử dụng ứng dụng Chơi từ xa trong khi người dùng khác đăng nhập vào hệ thống PS4™.
  • Khi sử dụng Chơi từ xa, thiết bị được kết nối sẽ hiển thị cùng một màn hình như trên hệ thống PS4™ của bạn. Bạn cần nhấn nút PS để hiển thị màn hình chính.

Kết nối trực tiếp với PS Vita/PS TV

Khi bạn bật tính năng này, hệ thống PS Vita hoặc hệ thống PS TV có thể kết nối với hệ thống PS4™ mà không cần sử dụng mạng Wi-Fi.