Thêm thiết bị

Khi bạn cố gắng kết nối từ các thiết bị khác vào hệ thống PS4™ và cần phải đăng ký các thiết bị đó, một hướng dẫn giải thích cách đăng ký thiết bị sẽ xuất hiện trên thiết bị được kết nối. Chọn (Cài đặt) > [Cài đặt kết nối Chơi từ xa] > [Thêm thiết bị] trên hệ thống PS4™ và trên thiết bị được kết nối, nhập mã xuất hiện trên hệ thống PS4™.