Báo cáo lỗi phần mềm hệ thống tự động

Để hệ thống PS4™ của bạn tự động gửi thông tin về lỗi phần mềm hệ thống tới Sony Interactive Entertainment, hãy chọn (Cài đặt) > [Hệ thống], sau đó chọn hộp kiểm cho [Báo cáo lỗi phần mềm hệ thống tự động].