Sao lưu và khôi phục

Bạn có thể sao lưu dữ liệu được lưu trong bộ nhớ hệ thống PS4™ vào thiết bị lưu trữ USB hoặc sử dụng thiết bị này để khôi phục dữ liệu đã sao lưu cho hệ thống PS4™. Tính năng này rất hữu ích khi thay thế ổ cứng, chuyển chủ sở hữu hoặc thay thế hệ thống PS4™.
Hãy kết nối thiết bị lưu trữ USB bạn muốn sử dụng để sao lưu, sau đó chọn (Cài đặt) > [Hệ thống] > [Sao lưu và khôi phục].

Chú ý

 • Không tắt hệ thống PS4™ trong khi sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu. Làm như vậy có thể làm hỏng hệ thống của bạn.
 • Khi khôi phục dữ liệu, tất cả cài đặt hiện tại và thông tin được lưu trên hệ thống PS4™ sẽ bị xóa. Không thể hoàn tác thao tác này, ngay cả khi bạn hủy quá trình khôi phục. Hãy đảm bảo bạn không xóa bất kỳ dữ liệu quan trọng nào do nhầm lẫn. Không thể khôi phục dữ liệu đã bị xóa.

Sao lưu PS4

Sử dụng chức năng này để sao chép dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ hệ thống PS4™ sang thiết bị lưu trữ USB. Tên của tập tin dữ liệu sao lưu được tự động đặt với ngày tháng và thứ tự mà tập tin đó được lưu. Bạn có thể thêm ghi chú tại [Mô tả].

 • Các thiết bị lưu trữ USB được định dạng FAT và exFAT đều được hỗ trợ.
 • Phải cắm hoàn toàn thiết bị lưu trữ USB vào cổng USB. Một số thiết bị không tương thích do có thiết kế hoặc hình dáng khác biệt.
 • Danh hiệu không có trong dữ liệu sao lưu. Để lưu các danh hiệu bạn đã tích lũy được vào máy chủ PlayStation™Network, hãy chọn (Danh hiệu) từ màn hình chức năng, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Đồng bộ với PlayStation Network].
 • Tất cả dữ liệu người dùng đều có trong dữ liệu sao lưu.
 • Người dùng chưa từng đăng nhập vào PlayStation™Network chỉ có thể khôi phục dữ liệu đã lưu sang hệ thống PS4™ gốc đã được sao lưu. Để khôi phục dữ liệu đã lưu sang một hệ thống PS4™ khác, bạn phải đăng nhập vào PlayStation™Network trước khi sao lưu dữ liệu.
 • Có thể sao chép dữ liệu đã lưu cho mỗi người dùng cá nhân. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ hệ thống".

Khôi phục PS4

Sử dụng chức năng này để khôi phục dữ liệu sao lưu từ thiết bị lưu trữ USB sang hệ thống PS4™ đã định dạng.

 • Phần mềm hệ thống trên hệ thống PS4™ cần được khôi phục phải có cùng phiên bản với phần mềm trên hệ thống PS4™ mà dữ liệu được sao lưu từ đó. Nếu không, hãy đảm bảo rằng hệ thống cần được khôi phục có phần mềm hệ thống mới nhất.
 • Khi khôi phục dữ liệu đã lưu vào một hệ thống PS4™ khác, thành viên gia đình chưa từng đăng nhập vào PlayStation™Network sẽ bị xóa khỏi gia đình bạn. Sau khi khôi phục, quản lý gia đình phải thêm lại thành viên gia đình bị xóa.
 • Bạn có thể chỉ hiển thị ảnh chụp màn hình độ phân giải cao và video clip được quay trên máy chơi game PlayStation®4 Pro khi dùng máy chơi game PlayStation®4 Pro.

Xóa dữ liệu sao lưu

Sử dụng chức năng này để xóa dữ liệu sao lưu đã lưu trên thiết bị lưu trữ USB.