Khởi động trình bảo vệ màn hình

Để cài đặt trình bảo vệ màn hình tự động khởi động khi hệ thống không hoạt động trong một khoảng thời gian, hãy chọn (Cài đặt) > [Âm thanh và màn hình] > [Khởi động trình bảo vệ màn hình]. Cài đặt mặc định là [Sau 15 phút].

Nếu hệ thống của bạn đang chạy một số ứng dụng hoặc quy trình nhất định, trình bảo vệ màn hình có thể không khởi động.