Hiển thị cài đặt khu vực

Để cài đặt khu vực hiển thị của màn hình trò chơi khớp với màn hình TV, hãy chọn (Cài đặt) > [Âm thanh và màn hình] > [Hiển thị cài đặt khu vực].

Cài đặt này chỉ hiệu quả đối với một số ứng dụng.