Sử dụng các dịch vụ TV & Video

Để sử dụng các dịch vụ hỗ trợ phát trực tiếp video, hãy chọn (TV & Video) từ khu vực nội dung, sau đó chọn dịch vụ bạn muốn sử dụng.

  • Các dịch vụ có thể sử dụng sẽ khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
  • Không thể sử dụng tính năng này tại một số quốc gia và khu vực.