Χώρος αποθήκευσης

Μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση του χώρου αποθήκευσης συστήματος PS4™ ή του εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης και να διαχειριστείτε το αποθηκευμένο περιεχόμενο. Επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Χώρος αποθήκευσης].

  • Το στοιχείο [Εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης] εμφανίζεται όταν μια συσκευή αποθήκευσης USB που έχει διαμορφωθεί για χρήση ως εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης συνδεθεί στο σύστημα PS4™. Επιλέξτε [Εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης] για να μετακινήσετε εφαρμογές και να αλλάξετε τη θέση εγκατάστασης εφαρμογής. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης».
  • Για να διαγράψετε περιεχόμενο, επιλέξτε το περιεχόμενο στο στοιχείο [Χώρος αποθήκευσης συστήματος] ή [Εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης], πατήστε το κουμπί OPTIONS και μετά επιλέξτε [Διαγραφή].