Συσκευές αποθήκευσης USB

Οι συσκευές αποθήκευσης USB που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα PS4™ εμφανίζονται σε μια λίστα. Μπορείτε να αποσυνδέσετε με ασφάλεια ή να διαμορφώσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB για χρήση ως εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης. Επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Συσκευές] > [Συσκευές αποθήκευσης USB].
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης».

Βεβαιωθείτε ότι εισαγάγατε πλήρως τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB. Ορισμένες συσκευές δεν είναι συμβατές λόγω σχήματος ή σχεδίασης.